วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

ความเครียด

“พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า
อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า จะเอาอะไรกิน และอย่ากระวนกระวาย
ถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหาร
และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่ม            ลูกา 12:22-23

เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่าเราต้องมีชีวิตอยู่กับความเครียด เนื่องจากความเครียดได้เข้ามามีส่วนในชีวิตเราเกือบทั้งหมด ความเครียดมีบทบาทสำคัญในการทำให้สุขภาพของเราเสื่อมลง และสามารถเป็นสาเหตุของโรคทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ความเครียดทำร้ายความสัมพันธ์ในครอบครัว ทำลายชีวิตการทำงาน และที่เลวร้ายที่สุด บางครั้ง ความเครียดทำให้คนบางคนจบชีวิตอย่างไม่สมควร
เรามีชีวิตอยู่ในโลกที่มีสิ่งมากมายให้วิตกกังวลได้อย่างต่อเนื่องทุกๆวัน เราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้วันต่อวัน ไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่ มันกดดันเราให้เกิดความเครียด เราเกือบจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องอยู่กับความเครียด เพราะเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้เพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้น
อันที่จริง ความเครียดได้เข้ามาอยู่ในชีวิตมนุษย์นับตั้งแต่มนุษย์คู่แรก อาดัม และอีฟ ไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยการกินผลไม้ในสวนที่พระเจ้าสั่งห้ามไว้(ปฐมกาล 3:1-13) ทันทีที่กินผลไม้ที่ต้องห้าม ทั้งสองคนเกิดความรู้สึกอายและเข้าใจว่าตนองเปลือยกายอยู่ จึงร้อยใบไม้และนำมาปกปิดร่างกาย นี่คือนาทีแรกที่ความเครียดได้เข้ามาอยู่ในชีวิตมนุษย์ เขาเกิดความอาย เกิดความวิตกกังวล เกิดความกลัวพระเจ้า และซ่อนตัวเองจากพระเจ้า นาทีแรกที่มนุษย์แยกจากพระเจ้า มนุษย์เกิดความเครียดและไม่มีความสุข จากนั้นเป็นต้นมาเราไม่เคยกลับไปมีชีวิตที่เป็นสุขอย่างแท้จริงเลย
ความเครียด ได้อยู่กับเราอย่างสัตย์ซื่อมาตั้งแต่วันที่ อีฟอยากรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว เป็นการทำผิดครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกของมนุษย์ และเป็นมรดกที่ถ่ายทอดทำให้มนุษย์ต้องจมอยู่ในห้วงลึกของวงจรความเครียด
ทุกวันนี้ เรายังคงต้องการจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วมิใช่หรือ?
เป็นที่รู้กันว่าความเครียดเกิดจากความวิตกกังวล ถ้ามีความวิตกกังวลมาก ระดับความเครียดจะสูงมากขึ้น ความวิตกกังวลจึงเป็นตัวบ่งชี้ความเครียด
แล้วเราจะทำให้ความวิตกกังวลในชีวิตของเราเหลือน้อยลงได้อย่างไร?
พระเยซูคริสต์ได้ชี้ทางสว่างให้แล้วในพระธรรมลูกา 12:25-26 “มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหนึ่งได้ เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยยังทำไม่ได้ ท่านยังจะกระวนกระวายถึงสิ่งอื่นทำไมอีกเล่า?
พระเยซูคริสต์ตรัสกับสาวกของพระองค์อย่างง่ายๆว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตเรื่องกินเรื่องนุ่งห่ม เพราะชีวิตสำคัญกว่าอาหาร ร่างกายสำคัญกว่าเครื่องนุ่งห่ม ทรงชี้ให้ดูอีกา เป็นตัวอย่างของความไม่ต้องวิตกกังวล เพราะอีกาไม่ได้หว่าน ไม่ได้เกี่ยวเก็บ มันไม่มีแม้กระทั่ง ยุ้งฉางโรงเก็บอาหาร แต่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูมัน ดังนั้นเมื่อเรามีค่ามากมายกว่านก แล้วทำไมเราต้องวิตกกังวล?
พระองค์ทรงสอนบทสรุปให้เรา แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงจัดสรรสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตให้เรา
Henry Ford กล่าวว่า “With God in charge, I believe everything will work out for the best in the end. So what is there to worry about?
เมื่อพระเจ้าดูแลแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อว่าในที่สุดทุกสิ่งจะเกิดผลดีเลิศ แล้วจะมีเรื่องอะไรให้กังวลอีก?
นั่นซิครับ มีเรื่องอะไรให้กังวลอีก? J   อาเมน


Stress
Then Jesus said to the disciples, "And so I tell you not to worry about the food you need to stay alive or about the clothes you need for your body.  Life is much more important than food, and the body much more important than clothes.”                                                     Luke 12:22-23

It is generally accepted that we have to live our lives with stress as it has crept into all aspects of our lives. Stress plays a major role in deteriorating our health and can be the cause of physical, emotional and spiritual diseases. It hurts family relationships, damages our working lives and worst of all, sometimes, it leads people to end their lives unreasonably.
We live in a world with continuous worries. We have to face the day to day unpredictable changes that, whether you like them or not, pressure us into stress. We almost have no other choice but to live with stress as we can only control minimal parts of our lives.
In fact, stress has been a part of life since the days of Adam and Eve, the first human pair, had disobeyed God by eating the forbidden fruit in the garden (Genesis 3:1-13).  As soon as they had eaten the fruit, they were given an understanding and realized that they were naked and became shy; so they sewed fig leaves together and covered themselves. This was the first moment that human had stress in their lives. They became shy, worried, and afraid of God then hid themselves from God. This was the first moment that human made a departure from God, and experienced stress and unhappiness. Since then we never again have real peace in our lives.
Stress has been faithfully living with us from the day that Eve wanted to know what was good and what was bad. The first big mistake that human made was inherited to us and made our lives sink deep into a circle of stressfulness.

Today, we still want to know what is good and what is bad, don’t we?

It is said that we have stress because we have worries. The more worries we have, the higher stress levels we have. Worry is therefore the indicator of our stress.

How can we reduce worries in life?

Jesus Christ has guided us in Luke 12:25-26 “Can any of you live a bit longer by worrying about it? If you can't manage even such a small thing, why worry about the other things?”
Jesus Christ simply told His disciples not to worry about the food they needed to stay alive or about the clothes they needed for their bodies.  He emphasized that life was much more important than food, and body was much more important than clothes.  He pointed out to His disciples to look at the crows as an example of not worrying. Because the crows don't plant seeds or gather a harvest; they don't even have storage rooms or barns to keep food but God feeds them. Therefore, since we are worth so much more than birds; why do we have to worry?
In His conclusion, Jesus Christ told us instead; to be concerned with His Kingdom and He will provides us with things needed for living.
Henry Ford said “With God in charge, I believe everything will work out for the best in the end. So what is there to worry about?”
Well, what is there to worry about? J Amen.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น