วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

How to grow a team?


“Are you immature? Learn to be mature. Are you foolish? Learn to have sense.”             Proverbs 8:5

            เป็นเรื่องปกติที่การทำงานต้องมีทีมงาน (Working Team) มาช่วยทำงานเพราะผู้นำผู้บริหารไม่สามารถไปบริหารจัดการเองได้หมดทุกเรื่อง ดังนั้นผู้นำผู้บริหารที่ต้องการทำงานให้ประสบความสำเร็จจึงต้องสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ สามารถร่วมกันทำงานเป็นทีม (Teamwork) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทีมงานที่ผู้นำผู้บริหารสร้างขึ้นแม้จะประกอบด้วยคนมีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถมาร่วมกันเป็นทีมงาน แต่ถ้ายังไม่สามารถร่วมกันทำงานเป็นทีม ผลงานของทีมงานจะยังไม่มีคุณภาพและยังไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน เหมือนดังที่ Henry Ford กล่าวว่า “Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.” การมารวมกันของผู้มีความรู้ความสามารถเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การที่คนมีความรู้ความสามารถอยู่ร่วมกันได้ (โดยไม่ขัดแย้ง ขัดแข้งขัดขากัน) นับว่าเป็นความก้าวหน้า และถ้าคนมีความรู้ความสามารถทำงานร่วมกันได้คือความสำเร็จ
            ที่ Henry Ford กล่าวเช่นนี้เพราะท่านรู้ว่า การที่จะรวมคนให้อยู่ด้วยกันและสามารถทำงานเป็นทีมได้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะคนแต่ละคนมีภูมิหลังและพื้นฐานที่แตกต่าง มีทักษะความรู้ ความชอบ ความถนัดไม่เหมือนกัน และที่สำคัญมีความสนใจในผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน เมื่อนำคนมารวมกันเป็นทีมงานแล้วจะทำอย่างไรให้ทีมงานสามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้นำผู้บริหารอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่การทำงานเป็นทีมในเวลานี้ ดูจะเป็นจุดอ่อนของคนไทย เพราะเรามีปัญหากันแทบทุกวงการในเรื่องความแตกแยกกันเมื่อต้องรวมคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานเป็นทีมงาน ซึ่งดูจะขัดแย้งกับวัฒนธรรมการทำงานของคนไทยในอดีตที่มีการทำงานเป็นกลุ่ม เช่นการลงแขกช่วยกันในการทำนา

            ถ้าเราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จ ผู้รู้ฝรั่งเขาให้ข้อแนะนำว่า ทีมงานจะต้องทำงานเป็น Teamwork และการทำงานเป็น Teamwork จะต้องมีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

Having clear and logical objectives
ทีมงานต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และเป็นวัตถุประสงค์ที่มีเหตุมีผล มีหลักการที่สมาชิกทุกคนในทีมงานมองเห็นอย่างชัดเจนตรงกัน และยอมรับร่วมกันว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ทุกคนเห็นด้วย ความล้มเหลวของการทำงานเป็นทีม ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่ชัดเจนของวัตถุประสงค์ หรือสมาชิกบางคนในทีมงานไม่ค่อยเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของทีมงาน ทำให้มีความขัดแย้งในใจตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน ซึ่งถ้าไม่ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันให้กระจ่างแต่แรก จะมีโอกาสเกิดปัญหาในระหว่างการทำงานกับทีมงานได้เสมอ

Creating enthusiasm and initiative to make thing happen
เมื่อรวมกันเป็นทีมงานแล้ว ต้องสร้างบรรยากาศแห่งความกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกัน สมาชิกทีมงานต้องมีความอยากที่จะทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาชิกในทีมงานต้องมีความอยากสร้างผลงาน อยากเห็นความคืบหน้าในการทำงาน อยากเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความรู้สึกตื่นเต้น ท้าทายในงานที่ได้รับมอบหมาย มองเห็นเป็นโอกาส

Making sure everyone clearly understands their roles and tasks
เมื่อมารวมกันเป็นทีมงานแล้ว สมาชิกของทีมงานจะต้องเสนอตัวเพื่อขอทำงานตามความต้องการของตน ซึ่งต้องมีการพูดคุยกันเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานให้เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความชอบ ให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่แต่ละคนในทีมได้รับมอบหมาย และมีปริมาณงานและความสำคัญของงานที่ใกล้เคียงกัน ไม่ให้งานไปหนักที่คนใดคนหนึ่งในทีมงานจนเกินไป หรืองานสำคัญไปกระจุกอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งมากจนทำให้สมาชิกทีมงานรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสำคัญ หรือรู้สึกว่าคนอื่นกำลังเอาเปรียบตน

Using people with different skills and delegating tasks to people with right skills
ในทีมงานต้องประกอบด้วยสมาชิกที่มีทักษะความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน มีความหลากหลายทางความคิดความรู้ ความสำคัญอยู่ที่การแบ่งงานให้เหมาะสมกับทักษะความรู้ความสามารถของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน งานถึงจะเดินหน้าไปถึงเป้าหมายได้อย่างราบรื่น เพราะทุกคนได้ทำงานตรงตามทักษะความรู้ความสามารถของตน จึงมีความสุขในการทำงาน และมีความร้อนรนในการทำงานให้สำเร็จ

Taking a positive attitude
สมาชิกของทีมงานต้องมีทัศนะคติที่ดีต่อกัน เคารพนับถือในความรู้ทักษะความสามารถที่แตกต่างกัน รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความเชื่อมั่นว่าสมาชิกทีมงานแต่ละคนมีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกันได้ และมั่นใจในความสัตย์ซื่อเชื่อถือได้ของสมาชิกทีมงานว่ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทีมงาน

Learning from setbacks
ในการทำงานร่วมกัน สมาชิกของทีมงานมีโอกาสทำงานผิดพลาดได้ อาจจะมีข้อด้อย มีอุปสรรคปัญหามากกว่าที่คาดคิดไว้ ดังนั้นทุกคนในทีมงานจึงต้องรู้จักเรียนรู้ข้อด้อยข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขพัฒนาข้อด้อย ช่วยกันขจัดจุดอ่อนของทีมให้หมดไป ซึ่งจะทำให้ทีมงานมีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน

Being comfortable with disagreement
จุดอ่อนประการหนึ่งที่ทำให้การทำงานเป็น Teamwork ล้มเหลวคือการที่สมาชิกในทีมงานมีขันติบาง จนไม่สามารถอดทนรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ สมาชิกทีมงานบางคนไม่ชอบฟังความคิดโต้แย้ง หงุดหงิดใจทุกครั้งเมื่อมีคนอื่นแสดงความคิดเห็นต่างจากความคิดของตน สังคมไทยเกิดเหตุฆ่ากันตายง่ายๆกลางวงสนทนาบ่อยเพราะคนบางคนกลั้นอารมณ์ไม่อยู่ แม้แต่ในเวลานี้คนไทยยังไม่กล้าพูดจาสนทนากันถ้ามีความคิดต่างสีกัน ดังนั้นถ้าจะทำงานเป็นทีม ต้องฝึกหัดทำใจให้สบายเมื่อฟังความเห็นที่ขัดแย้งกับความคิดเห็นของตน

Listening to others
การรู้จักฟังคนอื่น หมายถึงการตั้งใจฟัง เงียบฟัง ไม่ขัดจังหวะคนพูด ฟังคนอื่นพูดให้จบ แสดงออกถึงความสนใจในสิ่งที่คนอื่นพูด และพิจารณาเนื้อหาสาระที่ผู้พูดตั้งใจจะสื่อให้เราเข้าใจอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะทำให้ผู้พูดรู้สึกได้รับเกียรติ หลังจากฟังจนจบแล้วถึงแสดงความคิดเห็น โดยเริ่มจากการพูดชมเชยประเด็นที่ดีของผู้พูดแล้วถึงพูดประเด็นที่ตนเองต้องการชี้แนะหรือไม่เห็นด้วย การรู้จักฟังคนอื่นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อและทำตามคนอื่น แต่หมายถึงความสนใจฟังประเด็นข้อเสนอของผู้อื่นเพื่อความเข้าใจและนำมาใช้ประโยชน์ถ้าทำได้
Having people who can coordinate and accept responsibility
ทีมงานที่ประสบความสำเร็จต้องมีคนที่มีความสามารถในการประสานงานและสมาชิกทีมทุกคนมีความรับผิดชอบในการทำงาน ถ้ามีคนเก่งที่สามารถเป็นตัวเชื่อมในทีมงานจะทำให้การสื่อสารในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้มีเอกภาพในการทำงานมากขึ้น งานจะเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสียเวลารอคอยข้อมูลโดยไม่จำเป็น งานจะเสร็จเร็วมากขึ้น
Creating informal group atmosphere
ทีมงานที่ดีไม่มีรูปแบบการทำงานที่เข้มงวดเป็นทางการอยู่ตลอดเวลา การทำงานต้องมีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีความเป็นกันเอง มีความไม่เป็นทางการผสมอยู่ในการทำงาน เพื่อสร้างความยืดหยุ่น ไม่เกร็งจนเกิดความตึงเครียดในการทำงานซึ่งนำไปสู่ความเปราะบางทางอารมณ์จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาของทีมงาน การมีอารมณ์ขันบ้างทำให้การคิด การอภิปราย มีมุมมองแปลกใหม่ มีความกระฉับกระเฉง ซึ่งจะช่วยทำให้การทำงานในทีมงานดีขึ้น

            คำถามตามมาคือว่า ถ้าสมาชิกทีมงาน มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน ควรทำอย่างไรดีให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รู้ในการสร้าง Teamwork ให้ข้อเสนอแนะว่า

Enthusiastic beginners need direction
ถ้าสมาชิกเป็นผู้ที่ยังด้อยประสบการณ์แต่มีความตื่นเต้นกระตือรือร้นมาก เพิ่งเข้ามาร่วมทีมงาน อยากรับผิดชอบทำงานเสียเกือบทุกเรื่อง หัวหน้าทีมผู้มีประสบการณ์ควรแนะนำให้ผู้อ่อนประสบการณ์เข้าใจทิศทางในการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดอาการรนมากจนเกินไป จนเกิดความสับสน ทำให้งานเดินไปอย่างไร้ทิศทางที่ถูกต้อง จะทำให้ทีมงานเสียเวลา
Disillusioned learners need coaching
ถ้าทีมงานมีสมาชิกทีมที่ยังไม่มีความกระจ่างชัดเจนในจุดประสงค์ของการทำงาน หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ภาพของจุดหมายปลายทางของทีมงานยังคลุมเครือ ยังรู้สึกไขว้เขว คล้ายกับมีภาพลวงตาที่ต้องปรับโฟกัสให้ชัดเจน การทำงานจึงต้องมีการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ทำให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ หัวหน้าทีมงาน หรือผู้มีประสบการณ์สูงในทีมงานต้องทำหน้าที่เป็น Coach ให้สมาชิกทีม
Cautious completer needs support
ถ้าทีมงานมีสมาชิกที่มีความระมัดระวังในการทำงานมากจนเกินเหตุ เป็นคนประเภทจะทำอะไรก็กังวลเกรงว่าจะผิดระเบียบขั้นตอน ต้องรอให้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมาก่อนถึงจะทำ กลัวว่าถ้าทำไปก่อนจะมีความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หรือเป็นคนเกรงใจและเกรงกลัวไม่กล้ารับผิดชอบ แบบนี้สมาชิกในทีมต้องผนึกกำลังกันหนุนใจสมาชิกทีมให้คลายกังวลว่าถ้ามีความผิดพลาดจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ให้ความมั่นใจว่าสมาชิกทุกคนจะช่วยกันปกป้อง
Self- reliant achiever needs responsibility
ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสมาชิกในทีมเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง แบบนี้ต้องมอบความรับผิดชอบให้เขาทำงานงานไปเลย เพราะคนประเภทนี้มีความมั่นใจในความสามารถของตนเองสูงมาก เป็นคนประเภทจุดไฟได้ด้วยตนเอง จึงต้องเปิดพื้นที่ให้เขาเล่นเต็มความสามารถของเขา ซึ่งทำให้เขาได้ใช้ศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่ และเป็นประโยชน์ต่อทีมงาน
            Michael Jordan กล่าวว่า “Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships” ความสามารถพิเศษทำให้ชนะการแข่งขันได้ แต่การทำงานเป็นทีมและสติปัญญาทำให้เป็นทีมชนะเลิศการแข่งขัน เพราะความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬาอาจจะทำให้สามารถเอาชนะทีมที่ยังไม่เก่งที่สุดได้ แต่เมื่อต้องแข่งกับทีมในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ความสามารถเฉพาะตัวอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีแผนการเล่นที่ฉลาดใช้ปัญญาไหวพริบ และเล่นเป็นทีม มีความเป็น Teamwork สูง ความผิดพลาดน้อย ถึงจะชนะเลิศได้
            James Cash Penney กล่าวว่า “The best teamwork comes from men who are working independently toward one goal in unison” การทำงานเป็นทีมที่ดีที่สุดมาจากคนหลายคนที่ต่างทำงานอย่างอิสระเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีเอกภาพ
            วันนี้ถึงเวลาที่คนไทยทุกคนจะต้องรู้จักการทำงานเป็นทีมแล้ว เพราะถ้าเรายังทำงานแบบเดิมคือ “ทำตามใจคือไทยแท้” ทำงานกันอย่างเป็นอิสระ ต่างคนต่างทำตามความคิดเห็นของตน ขาดความมีเอกภาพ ไม่มีจุดร่วมเป้าหมายเดียวกัน ประเทศไทยจะไม่มีโอกาสได้เป็น Champion ของอาเซียนเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มประเทศ AEC แล้ว ฟันธงครับM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น