วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

พระคริสต์คือชีวิตของเรา

“เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏ ขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย”  When Christ (who is your life) appears, then you too will be revealed in glory with him. โคโลสี 3:4

พระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้พระเยซูคริสต์มาอยู่ในโลกในลักษณะมนุษย์และต้องตายด้วยการถูกตรึงบนกางเขน เพื่อแสดงให้มนุษย์เข้าใจถึงความรักของพระเจ้าในลักษณะที่สัมผัสได้ และเพื่อไถ่มนุษย์ให้รอดจากความผิดบาป ความทุกข์ทรมานและการถูกตรึงบนกางเขนของพระเยซูคริสต์จะเกิดผลอย่างสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ ในชีวิตจริง มนุษย์ได้ปฏิบัติตนโดยยอมรับว่า

Wพระคริสต์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต (Christ is the source of our life.)
ยอห์น 1:4 พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ เพราะชีวิตมนุษย์ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง แต่ต้องอาศัยแหล่งพลังแห่งชีวิตจากพระเจ้า เราถึงดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่มนุษย์กลับเข้าใจว่าปัจจัยสี่ เป็นแหล่งชีวิต และดำรงชีวิตโดยอาศัยปัจจัยสี่ ซึ่งสิ่งที่มนุษย์กำลังเสาะแสวงหาเป็นเรื่องเนื้อหนัง ที่ไม่มีความยั่งยืนจีรัง แต่พระคริสต์ผู้ให้ชีวิตใหม่แก่เราซึ่งเป็นสาระแก่นแท้ของชีวิตที่จะทำให้เราเจริญเติบโตขึ้นสมบูรณ์ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ(Spiritual life) เรากลับละเลยไม่แสวงหา จึงทำให้เรามีปัญหาและความทุกข์ตลอดเวลา ถ้าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณยังไม่เจริญ ชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง(Physical life) ไม่มีทางที่จะเจริญได้

Wพระคริสต์เป็นผู้เลี้ยงแห่งชีวิต (Christ is the sustenance of our life.)
      ยอห์น 10:11และ14 “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตเพื่อฝูงแกะ” และ “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรา” ลำพังความรู้ ความสามารถ สติปัญญาของมนุษย์ ในการทำงานและเลี้ยงดูชีวิตของเราไม่เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตของเราครบบริบูรณ์ได้ เพราะมนุษย์มีข้อจำกัด (Limitation) เราจึงต้องมีผู้เลี้ยงดูแลชีวิตของเรา และพระคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูชีวิตที่ดีที่สุด ของเรา

Wพระคริสต์เป็นผู้ปลอบประโลมใจ (Christ is the solace of our life.)
   ชีวิตมนุษย์มีอุปสรรคปัญหามากมายที่ทำให้มนุษย์ทุกข์ใจ หมดหวัง ท้อถอย หมดกำลังใจ แต่ที่เราสามารถพบทางออกและสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวัน ทั้งในครอบครัว ที่ทำงานและสังคมได้ เป็นเพราะการปลอบประโลมใจของพระคริสต์ เมื่อความทุกข์ยากลำบากใจเข้ามาเยือนในชีวิต ความรู้สึกว่าพระองค์อยู่ใกล้และทรงห่วงใยชีวิตของเรา ทำให้เรารู้สึกอบอุ่น มีความหวัง มีกำลังใจ และมีพลังในการต่อสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคชีวิต

Wพระคริสต์เป็นเป้าหมายของชีวิตเรา (Christ is the object of our life.)
     ชีวิตมนุษย์ต้องมีเป้าหมายที่ถูกต้อง ถ้ามีเป้าหมายผิดจะทำให้เราเดินผิดทางตั้งแต่เริ่มต้นก้าวเดิน ถ้าเรามีพระคริสต์เป็นเป้าหมายของชีวิต เราจะก้าวเดินในทิศทางที่ถูกต้องไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง ชีวิตของเราจะไม่เสียเวลาเดินหลงทางไปพบอุปสรรคปัญหาที่เป็นอันตรายต่อชีวิตอีก แม้ว่าชีวิตเราจะมีอุปสรรคปัญหา แต่การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้เราเดินก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องได้

Wพระคริสต์เป็นแบบอย่างของชีวิต (Christ is the exemplar of our life.)
     ชีวิตของพระคริสต์คือแบบอย่างที่มนุษย์ต้องยึดถือและปฏิบัติ เพราะเป็นชีวิตแห่งสันติสุข สิ่งที่พระองค์สอนและปฏิบัติ คือสิ่งที่เราต้องเชื่อและปฏิบัติตาม เพราะพระองค์บอกเราว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรายน. 14:6 และนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดที่มนุษย์จะปฏิบัติตาม เพราะแบบอย่างพระคริสต์เป็นแบบอย่างความรักและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นแบบอย่างของความทุกข์ยากลำบากในสายตามนุษย์

    ในเวลาที่เราระลึกถึงพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนกางเขน ตายและฟื้นขึ้นมาใหม่นั้น ขอให้เราได้สำรวจตัวเราด้วยว่า เราได้เอาชีวิตแบบพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราหรือไม่?
    อย่าทำให้ชีวิตพระเยซูคริสต์ตายฟรีบนกางเขนนะครับ J อาเมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น