วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จดหมายจากพ่อถึงลูก“My child, pay attention to my words, listen closely to what I say. Don’t ever forget my words; keep them always in mind.”                Proverbs 4:20-21

 

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา อัครมหาเศรษฐีหนุ่ม Mark Zuckerberg  ผู้ก่อตั้ง Facebook ที่ทำให้คนเกือบทั้งโลกทุกวันนี้ต้องพึ่งพาอาศัยในการติดต่อสื่อสาร และ Priscilla Chan ภรรยา ได้เผยแพร่จดหมายที่เขาเขียนถึงลูกสาวชื่อ Max ที่เพิ่งคลอด เพื่อให้ลูกสาวที่รักยิ่งคนนี้เมื่อเติบใหญ่ขึ้นในอนาคตจะได้รับทราบถึงความรักที่เขาและภรรยามีต่อลูกสาว และทราบถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่เขาจะทำให้ลูกสาวของเขาเติบโตอย่างมีความสุข และมีชีวิตในโลกที่ดีกว่าปัจจุบัน
 
ความรักของ Mark Zuckerberg และภรรยา ไม่ได้เป็นความรักที่มีเฉพาะต่อลูกสาวของเขาเพียงคนเดียว แต่ได้เผื่อแผ่ไปถึงเด็กคนอื่นๆทั่วโลกที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกับลูกสาวของเขาในอนาคตอีกนับร้อยปี
จดหมายของ Mark Zuckerberg ได้ถ่ายทอดความตั้งใจของเขาและภรรยา ค่อนข้างยาว ความคิดของเขาที่แสดงออกมาในจดหมายฉบับนี้น่าสนใจอย่างยิ่ง ท่านที่สนใจสามารถหาอ่านจดหมายเต็มฉบับได้ วันนี้ผมขออนุญาตสรุปประเด็นสำคัญในจดหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการคิดใคร่ครวญดังนี้
Mark Zuckerberg ได้แสดงเจตจำนงที่จะมอบหุ้นส่วนที่เป็นของเขาในบริษัท Facebook จำนวนถึง 99% ซึ่งมีมูลค่าตามราคาในขณะนี้ 45 พันล้านเหรียญสหรัฐ ($45 billion) เพื่อประโยชน์ทางสังคมผ่านโครงการต่างๆที่มูลนิธิการกุศล Chan Zuckerberg Initiative ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการบริหารเงินบริจาคของเขา
Mark Zuckerberg จะยังคงเป็นนั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ Facebook ต่อไป เพื่อใช้ศักยภาพของเขาในการคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆต่อไป และเขาจะนำเงินจากมูลค่าหุ้นของเขาในบริษัท Facebook ทะยอยออกมาใช้ผ่านโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ทางสังคม ที่มูลนิธิการกุศล Chan Zuckerberg Initiative จะร่วมมือกับ หน่วยงาน องค์กร สถาบัน และมูลนิธิต่างๆในอนาคต
วัตถุประสงค์หลักที่ Mark Zuckerberg ต้องการใช้เงินที่เขาบริจาคให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีเพียง 2 ประการคือ

1.  Advancing human potential การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น

·       Mark Zuckerberg มองเห็นว่า สังคมของเราในปัจจุบันใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลไปกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ทำให้มนุษย์ต้องทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย แต่ใช้เงินจำนวนไม่มากนักในการศึกษาวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีศักยภาพจะช่วยป้องกันและรักษามนุษย์ให้หายจากโรคต่างๆได้ เขาต้องการสนับสนุนการลงทุนในการศึกษาวิจัยพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มากขึ้น เพื่อโลกในอนาคตที่ลูกสาวของเขาเติบโตขึ้น จะมีชีวิตที่มีความสุขกว่าปัจจุบัน เพราะสามารถป้องกันและรักษาโรคทุกชนิดให้หายได้ จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น และมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น (live much longer and healthier lives.)

·       Mark Zuckerberg มีความคิดว่า ศักยภาพของมนุษย์ในปัจจุบันยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เรามีโอกาสและศักยภาพที่จะ เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันได้มากกว่านี้ เพื่อทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงความคิดดีๆอีกหลากหลาย เข้าถึงคนและเข้าถึงโอกาสที่มีค่าอีกมากมาย

·       โลกของเรายังมีโอกาสและศักยภาพที่จะดูแลให้ดีขึ้นโดยการใช้พลังงานที่สะอาด (clean energy) และการปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก (protecting the environment)

·       เรายังมีโอกาสและศักยภาพที่จะพัฒนาบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ (cultivate entrepreneurship) ธุรกิจให้แก่มนุษย์ เพื่อในอนาคตคนจะสามารถสร้างธุรกิจใดๆก็ได้  และสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ เพื่อสร้างสันติสุข และความเจริญรุ่งเรือง (can build any business and solve any challenge to grow peace and prosperity)

·       มนุษย์ยังมีโอกาสและศักยภาพในการเรียนรู้ และหาประสบการณ์ได้อีกมากมาย โลกในอนาคตของลูกสาวของเขาที่จะเติบโตขึ้น จะมีโอกาสได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากกว่าคนในรุ่นปัจจุบันเป็นร้อยเท่า
 

2.  Promoting equality การส่งเสริมความเสมอภาค

Mark Zuckerberg มีความเห็นว่า การส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียม คือการทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนได้เข้าถึงโอกาสต่างๆได้โดยไม่จำกัดประเทศชาติ ครอบครัว หรือสิ่งแวดล้อมที่เขาเกิด ดังนั้นเขาจึงตั้งใจที่จะส่งเสริม
·       การช่วยกันขจัดความยากจน และ ความหิวโหย (eliminate poverty and hunger) ให้หมดไปจากโลก เขาเชื่อว่า ทุกชีวิตมีคุณค่าเท่าเทียมกัน และยังหมายรวมถึงคนรุ่นต่อไปที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกับลูกสาวของเขาในอนาคตด้วย ดังนั้นสังคมของเราจึงมีพันธะที่ต้องลงทุนในเวลานี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่จะเกิดมาบนโลกใบนี้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ดีขึ้น และมีความเสมอภาคมากขึ้น

·       การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ มนุษย์ทุกคนควรได้รับการบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึง (provide everyone with basic healthcare.)

·       การสร้างชุมชนที่ยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาอยู่อาศัยอย่างไม่รังเกียจกัน สร้างสันติภาพและความเข้าใจกัน ระหว่างชนในทุกชาติ

·       การให้มนุษย์ทุกคนมีอำนาจการตัดสินใจ(empower) ทั้งผู้หญิง เด็ก ชนกลุ่มน้อย ผู้ลี้ภัย และผู้ที่ถูกโลกลืม (the unconnected) ควรได้รับโอกาสในการตัดสินใจด้วยตนเอง สังคมของเราจะตัองทำสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อความยุติธรรม หรือ การกุศล แต่เพื่อความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ

Mark Zuckerberg มีความเห็นว่าปัจจุบันนี้ศักยภาพอีกมากมายของเรายังไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่ ศักยภาพที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่นี้เป็นเหมือนสิ่งที่เราควรจะต้องมอบให้แก่สังคมแต่ถูกปล้นไปเสีย หนทางเดียวที่จะบรรลุศักยภาพอย่างสมบูรณ์ของเราได้คือ การใช้ความสามารถ ความคิดอ่านของเราให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ และมีส่วนร่วมช่วยเหลือทุกคนในโลกนี้
จดหมายของคุณพ่อ Mark Zuckerberg ที่เขียนถึงลูกสาวชื่อ Max ถูกเผยแพร่ในช่วงที่ตรงกับวันพ่อของประเทศไทยพอดี จึงขอถือโอกาสนี้นำเสนอเรื่องนี้ เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงความรักของพ่อที่มีต่อลูกทุกคน และความรักที่มีเผื่อแผ่ออกไปต่อเพื่อนๆของลูกที่อยู่ร่วมสังคมโลกด้วย
ขอให้เราได้สำนึกถึงความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ตลอดมา และได้เผื่อแผ่ความรักไปยังชนชาติเผ่าพันธุ์อื่นๆที่ได้เข้ามาพึ่งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดเวลาที่ผ่านมา
ขอให้เราชื่นชมยินดีในความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อมวลมนุษยชาติทุกคน
William Shakespeare กล่าวว่า When a father gives to his son, both laugh; when a son gives to his father, both cry.” เวลาที่พ่อให้อะไรแก่ลูกชายของเขา ทั้งสองคนหัวเราะ เมื่อลูกชายให้อะไรแก่พ่อของเขา ทั้งสองคนร้องไห้

ขอสันติสุขได้อยู่ในชีวิตของพ่อที่รักทุกคนในวันพ่อวันนี้

 

แหล่งข้อมูลจาก :

http://www.fastcompany.com/3054120/fast-feed/read-mark-zuckerbergs-letter-to-his-newborn-daughte

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น