วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เด็กจีนฉลาด

 “เพราะพระเจ้าประทานปัญญา ความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์”
สุภาษิต 2:6
PISA ย่อมาจาก Programme for International Student Assessment เป็นแบบทดสอบที่ OECD หรือ Organization for Economic Co-operation and Development ใช้ทดสอบเพื่อวัดความสามารถของเด็กนักเรียนอายุ 15 ปี ในประเทศต่างๆทั่วโลกในด้าน การอ่าน (Reading) คณิตศาสตร์ (Mathematics) และ วิทยาศาสตร์ (Science) โดยเริ่มต้นทำการทดสอบครั้งแรกในปี ค.ศ. 2000 และทำการทดสอบซ้ำทุกๆ 3 ปี ครั้ง ผลคะแนนแต่ละครั้งได้นำมาใช้เพิ่มมากขึ้นในการวางนโยบายในหลายประเทศเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา และคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น
ในปี 2009 นักเรียนอายุ 15 ปี จำนวน 470,000 คน จาก 65 ประเทศและเขตการปกครอง เข้าร่วมในการทดสอบ PISA และนักเรียนอีก 50,000 คน จากอีก 9 ประเทศ ได้เข้าทดสอบเพิ่มเติมในปี 2010
ผลคะแนนและประเทศ 10 อันดับแรกในการสอบ PISA ปี 2009 มีดังนี้


No.
Reading
scores
Mathematics
 scores
Science
scores
 1
 China: Shanghai 
 556 
 China: Shanghai 
 600 
 China: Shanghai 
 575 
 2
 Korea
 539
 Singapore
 562
 Finland
 554
 3
 Finland
 536
 Hong Kong
 555
 Hong Kong
 549
 4
 Hong Kong
 533
 Korea
 546
 Singapore
 542
 5
 Singapore
 526
 Chinese Taipei
 543
 Japan
 539
 6
 Canada
 524
 Finland
 541
 Korea
 538
 7
 New Zealand
 521
 Liechtenstein
 536
 New Zealand
 532
 8
 Japan
 520
 Switzerland
 534
 Canada
 529
 9
 Australia
 515
 Japan
 529
 Estonia
 528
 10 
 Netherlands
 508
 Canada
 527
 Australia
 527
 49
 Romania
 424
 Chile
 421
 Thailand
 425
 50
 Thailand
 421
 Mexico
 419
 Mexico
 416
 51
 Trinidad&T.
 416
 Thailand
 419
 Jordan
 415
Reading
Mathematics
Science
 PISA  average
 493
 PISA  average
 496
 PISA  average
 501

สำหรับประเทศไทย ได้อันดับ 49 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยคะแนน 425 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของ PISAในหมวดนี้อยู่ที่ 501 คะแนน และ อันดับที่ 1 ได้แก่เด็กนักเรียนจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ด้วยคะแนน 575 นักเรียนไทยติดอันดับที่ 50 ในเรื่องการอ่าน ด้วยคะแนน 421 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยในหมวดนี้ซึ่งอยู่ที่ 493 โดยมีเด็กจีนเมืองเซี่ยงไฮ้ มาอันดับหนึ่งอีกโดยทำได้556 คะแนน  ในหมวดคณิตศาสตร์ นักเรียนไทยเข้ามาเป็นอันดับที่ 51 ทำคะแนนได้ 419 คะแนน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในหมวดนี้อยู่ที่ 496 คะแนน และเช่นกันนักเรียนของเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน คว้าอันดับที่ 1 อีกทำคะแนนได้สูงถึง 600 คะแนน โดยสรุปนักเรียนไทย ทำคะแนนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกวิชา
เป็นที่น่าสังเกตว่า นอกจากนักเรียนจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาเป็นอันดับที่1 แล้ว ยังมีนักเรียนจากจีน ฮ่องกง และจีนไทเป ติดใน 10 อันดับแรกด้วย 
คุณ Andreas Schleicher ซึ่งเป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบการทดสอบ PISAจากหน่วยงาน OECDให้ความเห็นว่า ผลการทดสอบของเด็กนักเรียนจีนชี้ให้เห็นว่า ประเทศจีนมีระบบการศึกษาที่เหนือกว่าหลายประเทศในซีกโลกตะวันตก และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความคิดอย่างลึกซึ้งในการสอนคนรุ่นต่อไปของประเทศจีนในการปรับตัวอย่างรวดเร็วได้อย่างน่าทึ่ง นักเรียนในภูมิภาคต่างๆใน 9 มณฑล ของจีน ทั้งเขตยากจน เขตรายได้ปานกลาง และเขตที่มีความมั่งคั่ง ต่างทำคะแนนได้ค่อนข้างดี นักเรียนจีนที่อยู่ในพื้นที่ชนบท อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ด้อยกว่า มีภูมิหลังที่ยากลำบาก และมีช่องว่างระหว่างความรวยกับความจนอยู่ค่อนข้างมาก มีความสามารถอย่างน่าทึ่งในการปรับตัวสู่ความสำเร็จ สิ่งที่ทำให้การศึกษาของประเทศจีนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว น่าจะมาจาก ปรัชญาที่ได้หยั่งรากลึกมานานแล้วว่า การศึกษาคือกุญแจสู่ความสำเร็จ และเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต
ประธานาธิบดี Barack Obama ให้ข้อคิดว่า“เรา (อเมริกัน) จำเป็นต้องมีการศึกษาที่ดีในวันนี้ มิฉะนั้นประเทศอื่นจะชนะเราในวันพรุ่งนี้” “We (Americans) need to out-educate today or other countries will out-compete us tomorrow." นักเรียนสหรัฐอเมริกาได้อันดับที่ 17 ในหมวดการอ่าน อันดับที่ 23 ในหมวดวิทยาศาสตร์ และอันดับ 31 ในหมวดคณิตศาสตร์ ในการสอบ PISA ครั้งล่าสุด
ได้อ่านเรื่องนี้แล้วอยากให้ทุกคนช่วยกันพิจารณาแก้ไขระบบการศึกษาไทยอย่างจริงจัง ถ้าเรายังปล่อยให้โรงเรียนรับผิดชอบการศึกษาของลูกหลานเราแต่ฝ่ายเดียวโดยยอมจ่ายเงินกินเปล่าให้โรงเรียนที่เรียกร้อง อย่างที่เราเห็นเด็กนักเรียนออกมาอดอาหารประท้วงการรับเข้าเรียนที่ไม่ยุติธรรมในกรุงเทพมหานคร น่าสงสัยว่าประเทศไทยจะสามารถแข่งขันกับประเทศใดได้ในอนาคต
John Dewey กล่าวว่า “Education is not preparation for life; education is life itself.” การศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวเพื่อชีวิต การศึกษาโดยตัวมันเองคือชีวิต
ท่านคิดอย่างไรครับ? L อาเมน

Clever Chinese Children

         
“It is the LORD who gives wisdom; from him come knowledge and understanding.”                                               Proverbs 2:6
             
The Programme for International Student Assessment (PISA) is a test using by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) to measure the scholastic performance of pupils aged 15 around the world on Reading, Mathematics and Science. It was first performed in 2000 and repeated every three years. The scores from each test have been increasingly used for policy planning in many countries to improve the education system and the quality of education.
                In 2009, there were 470,000 pupils aged 15 years old from 65 nations and territories participated in the PISA test and in 2010; an additional 50,000 pupils representing 9 nations were tested.
The top 10 scores and countries of PISA 2009 results are as follows:


No.
Reading
scores
Mathematics
 scores
Science
scores
 1
 China: Shanghai 
 556 
 China: Shanghai 
 600 
 China: Shanghai 
 575 
 2
 Korea
 539
 Singapore
 562
 Finland
 554
 3
 Finland
 536
 Hong Kong
 555
 Hong Kong
 549
 4
 Hong Kong
 533
 Korea
 546
 Singapore
 542
 5
 Singapore
 526
 Chinese Taipei
 543
 Japan
 539
 6
 Canada
 524
 Finland
 541
 Korea
 538
 7
 New Zealand
 521
 Liechtenstein
 536
 New Zealand
 532
 8
 Japan
 520
 Switzerland
 534
 Canada
 529
 9
 Australia
 515
 Japan
 529
 Estonia
 528
 10 
 Netherlands
 508
 Canada
 527
 Australia
 527
 49
 Romania
 424
 Chile
 421
 Thailand
 425
 50
 Thailand
 421
 Mexico
 419
 Mexico
 416
 51
 Trinidad&T.
 416
 Thailand
 419
 Jordan
 415
Reading
Mathematics
Science
 PISA  average
 493
 PISA  average
 496
 PISA  average
 501


Thailand ranked 49 in Science with a score of 425 while the average score of PISA in this subject is 501 and the top ranking are pupils from Shanghai, China with scores of 575. Thai students placed 50th in reading with 421 scores lower than the average score of 493 in this subject and children from Shanghai are at the top place again with 556 scores. In mathematics area Thai students came in the 51th place with 419 scores while the average scores of this subject is 496 and again Shanghai’s students came in the top rank with high scores of 600. In conclusion, Thai students made scores under the average in all subjects.
It is noted that apart from students from mainland China who are in the top ranks, students from China: Hong Kong and China: Taipei are also placed in the top ten.       
Mr. Andreas Schleicher, an administrator from OECD who is responsible for the PISA test commented that China has an education system that is overtaking many Western countries and this clearly provides the most significant insight into how it is teaching the next generation incredible resilience. Students in nine provinces of China, including poor, middle-income and wealthier regions scored quite well. Chinese students in rural areas and in disadvantaged environments that have the tough backgrounds and the high levels of equity between the rich and the poor have incredible ability of resilience to success. What has helped the education in China develop rapidly probably comes from the deeply rooted philosophy that education is the key to success and an investment for the future.
        President Barack Obama gave his observation that “We (Americans) need to out-educate today or other countries will out-compete us tomorrow.” American students came in the 17th rank in area of reading, the 23rd place in science and the 31st place in mathematics in the latest PISA test.
        Having reading this article, I would like everyone to seriously consider improving the Thai education system. If we still leave our children to the responsibility of schools alone by paying under table expenses to the demanding schools as we have seen by the fasting protest of students against the unjust admission in Bangkok, it is doubtful that Thailand will be able to compete with any country in the future
John Dewey said “Education is not preparation for life; education is life itself.”
What do you think? L Amen