วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

Thailand 4.0 (ตอนที่ 4)


"A good man will receive blessings. A wicked man's words hide a violent nature."
                                                                         Proverbs 10:6 

ตั้งใจเขียนเรื่อง Thailand 4.0 ให้จบใน 4 ตอน จะได้สอดคล้องกับชื่อหัวเรื่องที่เขียน โดยในตอนที่ 4 นี้ ผมขอเน้นเรื่องการศึกษาเพราะเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ไปสู่ Thailand 4.0 ที่ตั้งเป้าหมายว่า ประเทศไทยจะเป็นสังคมที่มีนวัตกรรม และ ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน เศรษฐกิจ (Innovation Driven Economy) ถ้าประเทศยังไม่ปฏิรูประบบการศึกษาอย่างจริงจัง ไม่เปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ประเทศไทยคงก้าวเดินสู่ Thailand 4.0 ได้ลำบากครับ

ดังที่ได้เขียนเกริ่นนำไว้แล้วใน Thailand 4.0 ตอนที่ 2 ว่า จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบการเรียน การสอนในระบบการศึกษาของประเทศ ไทย คือ วิธีการเรียนต้องเปลี่ยนเป็น

การเรียนรู้แบบ Purposeful learning คือผู้เรียนต้องเรียนแบบมีเป้าหมายในอนาคตของตน (Learning With Purpose) และผู้เรียนต้องเรียนด้วยใจที่รักหลงไหล (Passion) ในสาขาวิชาที่เรียน ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดเรื่องที่สนใจอยากจะเรียน โดยมีครูอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้ความ ร่วมมือแก่ผู้เรียน ด้วยการสนับสนุนผู้เรียนให้ได้เรียนรู้สิ่งที่เขาสนใจ ชอบ อยากรู้ อยากเรียน และ อยากทำ

การเรียนรู้แบบ Generative Learning คือผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทนำในการเรียน (Active Learning) ครูอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitate) ให้แก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ เป็นการเรียนแบบคิด (Idea Based Learning) ไม่ได้เรียนแบบท่องจำอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะการเรียนแบบท่องจำไม่ก่อให้เกิดความสงสัย ไม่กระตุ้นความอยากรู้ และไม่สร้างความคิดใหม่

การเรียนรู้แบบ Mindful Learning คือเรียนรู้โดยการคิดร่วมกัน สร้างร่วมกัน (Co-Creation) ไม่ใช่เรียนรู้แบบเก่งอยู่คนเดียว (Individual Base) ไม่ได้เรียนรู้แบบแข่งขันเอาคะแนนให้ตัวเองเพื่อเอาชนะคนอื่น (Competitive Base) แต่จะเป็นการเรียนรู้โดยการศึกษาหาความ รู้ร่วมกัน และแบ่งปันความรู้แก่กัน (Sharing Base) เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน เพราะในชีวิตจริง เราไม่สามารถทำงานด้วยตนเองให้สำเร็จได้ทั้งหมดทุกเรื่อง ความสำเร็จเกิดจากการต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น และต้องได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่น

การเรียนรู้แบบ Result Based Learning คือเรียนรู้โดยมุ่งผลลัพท์ เรียนรู้ทฤษฏีเพื่อความเข้าใจและนำหลักทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ (Theory For Practice) ในชีวิตจริง เป็นการเรียนรู้เพื่อต้องการใช้ผลลัพท์ (Results) ให้เกิดประโยชน์ทั้งในการทำงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพ และผลิตภาพให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นในทางเศรษฐกิจ และในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพทั้งใน ครอบครัวและสังคมส่วนรวม

การเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิรูประบบการศึกษาตามความคาดหวังของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่ได้กล่าวมานี้ จะทำให้ประชาชนชาวไทยจะมีคุณลักษณะใหม่ คือ เป็นคนที่แสวงหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learner) เป็นคนที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดขีวิต เมื่อประชาชนมีความรู้ ก้าวทัน ความรู้  และ ก้าวทันเทคโนโลยี คนไทยจะเป็นคนที่ตื่นตัวกระตือรือล้น เป็นพลเมืองที่ขยันขันแข็ง (Active Citizen) คนไทยจะกลายเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนให้กับประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีส่วนเป็นผู้ให้ (Engaged Contributors) สังคมไทยในยุคสมัย Thailand 4.0 จะกลายเป็นสังคมที่มีความคิดสร้างสรรค์  เป็นสังคมนวัตกรรม (Social Innovator) ที่คิดและสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

ทั้งหมดนี้จะเป็นความจริงได้ ประเทศไทยต้องทำการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษาของประเทศอย่างจริงจัง และต้องรีบทำ ที่ผมกล่าวเช่นนี้ เพราะจะมีสาเหตุปัจจัยภายนอกที่เข้ามาแทรกแซงระบบการศึกษาซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระบบการศึกษา เนื่องจากกระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ค้นพบใหม่ไม่ได้เป็นแบบ Sustaining Technology เหมือนในอดีตที่เทคโนโลยีใหม่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเทคโนโลยีเดิม ช่วยทำให้สินค้าหรือบริการเกิดคุณค่ามากขึ้นในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้สอยเกิดประโยชน์มากขึ้น โดยเทคโนโลยีเดิมยังเป็นฐานที่ใช้งานได้ เพียงแต่เพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่เข้าไปก็ทำให้สินค้าหรือบริการมีภาพลักษณ์โดดเด่นมากขึ้น และขายได้ราคามากขึ้น

แต่เทคโนโลยีในยุคใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในเวลานี้เป็นเทคโนโลยีแบบ Disruptive Technology คือ เป็นเทคโนโลยีแบบโค่นทำลายเทคโนโลยีเดิม คือจะกวาดตลาดผู้ใช้เทคโนโลยีเก่าทิ้งไปเลย ทำให้สินค้าและบริการที่ใช้เทคโนโลยีเดิมตกกระแสความนิยม ใช้การต่อไปอีกไม่ได้ เพราะไม่มีใครใช้ และไม่มีใครซื้อ ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น เทคโนโลยีกล้องดิจิตอลทำให้บริษัทใหญ่อย่าง Kodak ที่มีอายุยาวนานมั่งคั่งร่ำรวยจากการขายฟิลม์ น้ำยาล้างอัดรูป จากกล้องที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิม ต้องล้มละลายในที่สุดเพราะเทคโนโลยีใหม่ถ่ายรูปโดยไม่ต้องใช้ฟิลม์ และในเวลานี้กำลังมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามากวาดเทคโนโลยีเก่าออกไป เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot) กำลังจะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ในงานเกือบแทบทุกสาขา หุ่นยนต์ทำหน้าที่ได้แม้กระทั่งการผ่าตัดทางการแพทย์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence) ทำให้รถยนต์ไร้คนขับวิ่งบนถนนได้จริง และต่อไปอีกไม่นานเกษตรกรจะสามารถใช้รถแทรกเตอร์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ต้องมีคนขับแต่สามารถไถนา พรวนดิน ปลูกพืช เก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกได้ตลอดวันตลอดคืน และจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆทะยอยตามกันออกมาอีกมากมายในด้านการศึกษาก็มีเรื่อง Disruptive Technology ที่น่าจะมีผลต่อระบบการศึกษาในอนาคต และผมเชื่อว่าจะมีผลต่อการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต คือ

1. Adaptive and Optimized Learning
การเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนตามบริบทสิ่งแวดล้อมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ปัญหาที่ครูอาจารย์ผู้สอนพบว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการสอนคือความรู้ความสามารถของผู้เรียน ในแต่ละห้องเรียนมีความแตกต่างกันทำให้ยากต่อการสอนในบทเรียนเดียวกัน เพราะผู้เรียนบางส่วนในห้องเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว แต่มีผู้เรียนอีกส่วนหนึ่งในห้องเรียนเดียวกันเรียนรู้ได้ช้ากว่า ปัญหาเรื่องนี้กำลังจะหมดไปเพราะขณะนี้มีเทคโนโลยีของ Knewton ที่เป็นโปรแกรมช่วยจัดการเรียนการสอนให้ครูอาจารย์สามารถจัดการสอนตามความสามารถรายตัว (Customized) ให้แก่ผู้เรียนและสามารถจัดบทเรียน (Tailored Lesson) ให้ผู้เรียนเป็นรายคนได้เลย โปรแกรมนี้ทำให้ครูจัดห้องเรียนแบบมีผู้เรียนผสมผสานกันได้ (Blended Classroom) ได้ คือคนเรียนเก่งกับคนเรียนไม่เก่ง สามารถเรียนห้องเดียวกันได้ เพราะโปรแกรม Knewton สามารถจัดบทเรียนทั้งในด้านเนื้อหาสาระ (Content) และ รูปแบบ (Format) ตามความชอบและวิธีการเรียนของผู้เรียน (Learning Style) ได้ โปรแกรมนี้ยังสามารถจัดการเรียนที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงวิกฤติ (Critical Thinking Skills) และสามารถบันทึกความก้าวหน้าในการเรียน (Learner's Progress) ของผู้เรียนแต่ละคนได้

2. Education Everywhere
การศึกษาในศตวรรตที่ 21 นี้ จะเป็นการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกแห่ง ดังที่ผมเคยเขียนเรื่องการเรียนระบบทางไกลผ่าน Internet ที่เรียกว่า Massive Open Online Courses (MOOCs) ไปแล้ว ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายสิบแห่งเปิดชั้นเรียนทางไกลให้คนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั่วโลก ซึ่งมีทั้งวิชาที่เรียนฟรีและหลักสูตรที่เรียนเสียเงิน แต่ค่าลงทะเบียนเรียนระบบทางไกลจะถูกกว่าค่าลงทะเบียนหลักสูตรปกติที่เรียนในห้องเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยมาก เนื่องจากหลักสูตรระบบการเรียนทางไกลมีคนลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมากเพราะสามารถเรียนได้ทั่วโลก นอกจากหลักสูตรการจัดการเรียนทางไกลของมหาวิทยาลัยต่างๆกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว ยังมีกระแสใหม่ที่มาแรงอีกกระแสหนึ่งคือบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำของโลกที่มีพนักงานบริษัทจำนวนมาก ก็เริ่มเปิดมหาวิทยาลัยของบริษัท (Corporate University) ขึ้นมาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทตามความต้องการของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและการเติบโตของบริษัท เป็นการช่วยพัฒนาพนักงานของบริษัทให้มีความรู้ตรงกับความต้องการของบริษัท ทำให้บริษัทไม่ต้องเสียเวลาส่งพนักงานไปเรียนต่อ พนักงานไม่ต้องเสียเวลาทำงาน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายในการเรียน 

3. Better Utilize Resource
ระบบการเรียนการสอนในอนาคตจะสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียกว่าเป็นการกลับด้านห้องเรียน (Flipped Classroom) กันเลยทีเดียว เพราะบทเรียนที่เป็นความรู้ทั่วไป ที่สอนในห้องเรียนที่เราเรียกว่าการบรรยาย (Lecture) ที่ผู้เรียนสามารถอ่านเองได้นั้น เป็นกิจกรรมเชิงรับ (Passive Activities) ครูอาจารย์ผู้สอนสามารถมอบให้เป็นการบ้าน (Homework) แก่ผู้เรียน โดยการ Post คำบรรยายของผู้สอน Online ให้ผู้เรียน Download ไปอ่านเองที่บ้าน ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามาบรรยายในห้องเรียน  ส่วนเวลาในห้องเรียนที่ครูอาจารย์ผู้สอนอยู่กับผู้เรียนนั้น จะใช้เป็นกิจกรรมเชิงรุก (Active Activities) โดยครูอาจารย์ผู้สอนจะมุ่งพัฒนาทักษะด้านอ่อน (Soft Skills) ของผู้เรียนคือทักษะเรื่อง การแก้ไขปัญหา (Problem Solving Skills) และทักษะการคิดเชิงวิกฤติ (Critical Thinking Skills) การเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้ครูอาจารย์ผู้สอนได้ทำหน้าที่สำคัญ และ ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ มีเวลาให้กับผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ได้มากขึ้น

4. Interactive Content
ตำราเรียนในห้องเรียนแบบเป็นหนังสือกำลังจะหมดไปเพราะต่อไปสื่อการเรียนการสอนจะมาในรูป Multimedia ใช้เทคโนโลยีที่ผู้เรียนรู้มีส่วนร่วมสามารถตอบโต้ได้ในลักษณะแบบเกมส์ออนไลน์ มูลนิธิ Gates Foundation ได้บริจาคเงินจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐให้ MIT Education Arcade เพื่อใช้วิจัยพัฒนาเกมส์ออนไลน์ทางด้านการศึกษา ทำให้ผู้เรียนสามารถเล่นเกมส์เสมือนจริง (Virtual World) เช่นเล่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นแพทย์ เป็นวิศวกร เป็นนักคณิตศาสตร์ ที่ในเกมส์ที่ต้องทำการค้นคว้า ทดลอง ต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวกับบทบาทในเกมส์ ทำให้ผู้เล่นเกมส์สามารถเรียนรู้วิชาการต่างๆได้จากเกมส์ที่เล่น

5. Connecting With Tutor and Sharing Skills Online
โลกในปัจจุบันเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันได้หมดอยู่แล้ว อันที่จริงเวลานี้เราเริ่มได้สัมผัสการแบ่งปันความรู้และทักษะกันบน Internet กันอยู่แล้วโดยผ่านช่องทาง utube เวลานี้ถ้าเราอยากรู้เรื่องใด เราสามารถหาดูได้จาก utube ไม่ว่าจะปลูกต้นไม้ ทำอาหาร ซ่อมแซมบ้าน เรียนเต้นรำ เรียนดนตรี ออกกำลังกาย ฯลฯ จะมีผู้รู้แบ่งปันความรู้และทักษะให้บน utube ทั้งสอน แนะนำ ทำให้ดู  มีให้เลือกมากมาย แต่ต่อจากนี้ไปอีกไม่นาน โลกจะกลายเป็น Internet Of Things คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บน Internet หมด การเรียนการสอนต่อไปจะเปลี่ยนเป็น

Anyone to be a teacher  ใครอยากเป็นครูก็เป็นได้ ถ้ามีความรู้ มีทักษะ ท่านสามารถ สอนใครๆก็ได้ เพียงท่านเผยแพร่ความรู้ทักษะของท่านบน Internet ก็จะมีคนมาเรียน เป็นลูกศิษย์ของท่าน

Any place to be a classroom ที่ไหนก็เป็นห้องเรียนได้ ร้านกาแฟ สวนสาธารณะ ห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้างสรรพสินค้า บนเครื่องบิน บนรถไฟ บนรถทัวร์ ขอให้มี WiFi ที่เชื่อม Internet ได้ ก็เป็นห้องเรียนได้

Anybody to be a student ใครก็สามารถเป็นนักเรียนได้ ใครอยากเรียนรู้เรื่องใดก็สามารถ เสาะหาความรู้ทักษะเรื่องนั้นบน Internet เป็นนักเรียนทาง Internet ได้ตลอดเวลา

การเรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างนี้ ทำให้เกิดการเรียนเป็นแบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peer to Peer Learning) คือคนที่รู้สอนคนที่ยังไม่รู้ได้ตลอด เวลา คนเรียนเก่งในห้องเรียนสามารถสอนเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่าได้ คนเรียนเก่งสามารถทำหน้าที่เป็น Tutor ให้เพื่อนๆ หรือ ให้รุ่นน้องได้ ตามความต้องการ (On Demand Tutoring ) ซึ่งในเวลานี้ก็มีบริการแบบนี้บน Internet แล้ว เช่น   Skillshare,  EduFire และ  Quizlet นักเรียนนักศึกษาที่เรียนเก่งสามารถหาเงินเป็นกอบเป็นกำ ได้จากช่องทางนี้ ครูอาจารย์ที่ยังคิดสอนแบบเดิมๆคงลำบากครับ

Thailand 4.0 จะถูก Disruptive Technology เปลี่ยนโฉมหน้าการทำธุรกิจไปอีกมากมายเพียงใด ในเวลานี้ผมไม่สามารถคาดเดาได้ รู้แต่ว่าการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายอย่างแน่นอน เพราะในประเทศสหรัฐอเมริกาเวลานี้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาต้องปิดกิจการปีละประมาณ 1,700 โรง เพราะไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และมีมหาวิทยาลัยขนาดเล็กต้องปิดกิจการ เฉลี่ยปีละ 5 มหาวิทยาลัยเพราะจำนวนนักศึกษาลดลง ผมนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าเมื่อถึงเวลาที่ Disruptive Technology เติบโตสุกงอมเต็มที่แล้ว จะมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องปิดกิจการปีละอีกกี่แห่ง และผมเชื่อว่าจะมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต้องปิดกิจการเหมือนที่ประเทศ สหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอน

Albert Einstein กล่าวว่า "It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity." มันได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า เทคโนโลยีของเราได้ก้าวหน้าเกินความเป็น มนุษย์ของเราแล้ว 

Clayton Christensen กล่าวว่า "The reason why it is so difficult for existing firms to capitalize on disruptive innovations is that their processes and their business model that make them good at the existing business actually make them bad at competing for the disruption." เหตุผลที่ทำไมจึงเป็นการยากสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ในปัจจุบันในการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาทดแทน เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะรูปแบบธุรกิจและกระบวนการทำธุรกิจในปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจที่ทำอยู่ดูดี แต่จริงๆแล้วมันแย่มากเมื่อต้องแข่งขันกับเทคโนโลยีใหม่ 

นั่นแหละครับ หลงติดยึดอยู่กับสิ่งเดิม กว่าจะรู้ตัวก็ถูกกวาดไปเสียแล้ว

สวัสดี Thailand 4.0 

แหล่งที่มา: "5 Disruptive Education Trends that address American Inequality."
               : www.fastcoexist.com

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Thailand 4.0 ตอนที่ 3


"A sensible man gathers the crops when they are ready; it is a disgrace to sleep through the time of harvest"  Proverbs 10: 5

อ่าน Thailand 4.0 ที่ผมได้นำเสนอไปแล้วสองตอนคงพอทำให้เห็นภาพอนาคตของประเทศไทย ที่คนไทยจำเป็นต้องดิ้นรนผลักดันให้ไปให้ถึง เพราะเราไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบไทยๆอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆ เนื่องจากปัจจัยความได้เปรียบภายในประเทศลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ ในขณะที่ปัจจัยต่างๆภายนอกประเทศเรื่องความสามารถในการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในการแข่งขันลงเรื่อยๆเช่นกัน เหมือนกับเรายังคงเก่งอยู่เท่าเดิมแต่คนอื่นๆเขาพัฒนาเก่งขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราไม่พยายามขยับตัวเองให้เก่งขึ้นอีก ต่อไปไม่นานคนอื่นก็เก่งกว่าเราแซงหน้าเราไป ซึ่งถ้าเรายอมปล่อยให้ไปถึงจุดนั้น ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่ลำบากมากขึ้นในการแข่งขัน ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือ ต้องรีบทำการเปลี่ยนแปลงในเวลานี้เพื่อนำ ประเทศไทยให้อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในการแข่งขันให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะทุกประเทศต่างขยับตัวเปลี่ยนแปลงก้าวเดินไปข้างหน้า

เป้าหมายสูงสุด (The Ultimate Goal) ของ Thailand 4.0 คือการยกระดับประเทศไทยจากประเทศกำลังพัฒนาซึ่งประชาชนมีรายได้ไม่มาก ที่รัฐบาลบอกว่าเป็นกับดับรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่ประชาชนมีรายได้มาก เป็นประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) โดยคาดหวังว่าช่องว่างความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนจะแคบลงจนกลายเป็นสังคมที่ประชาชนเกือบทุกคนถูกรวมอยู่ด้วยกัน (Inclusive Society) ไม่ถูกทอดทิ้งให้เป็นคนยากจนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างอยากลำบาก ไม่ถูกทอดทิ้งให้เป็นคนชายขอบหรือคนนอกชายขอบอีกต่อไป เพราะคนไทยเกือบทุกคนมีความรู้ความสามารถสูง เก่งการทำมาหากินจนมีรายได้สูง ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคมไทยในยุคสมัยThailand 4.0 จะเป็นสังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้ ลดการพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐบาลลง ประชาชนอยู่ในสังคมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความรู้ก้าวหน้า มีเทคโนโลยี มีนวัตกรรม ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ต่อไปจะต้องเน้นหนักไปทางสร้างและขายนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง คนไทยแม้จะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ หลากหลายความเชื่อ หลากหลายวัฒนธรรมประเพณี แต่อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งได้อย่างมีสันติสุข (Unity In Diversity) 

คงไม่มีคนไทยคนใดคัดค้านการทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าเป็นประเทศมีรายได้สูงและประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้น เป็นสังคมที่ประชาชนมีความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมน้อยลงดังที่ได้พรรณามาข้างต้น แต่การจะทำให้ Thailand 4.0 เป็นจริงได้นั้น ต้องมีรัฐบาลที่ทุ่มเทมุ่งมั่นอย่างจริงใจและจริงจัง คือข้าราชการทุกกระทรวง กรม กอง ซึ่งเป็นผู้กำหนด นโยบาย สร้างยุทธศาสตร์ ทำโครงการต่างๆ โดยมีงบประมาณประเทศสนับสนุน ต้องตั้งใจทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อผลักดันให้ทุกนโยบาย ทุกยุทธศาสตร์ ทุกโครงการเดินหน้าและสำเร็จอย่างมีคุณภาพ โดยมีภาคเอกชนคือ บริษัทธุรกิจทุกระดับ ทุกขนาด ทุกประเภท เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยการลงทุนพัฒนาธุรกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และประชาชนทั่วไปเป็นผู้ร่วมให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ ทั้งสามภาคส่วนต้องมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจเหมือนกัน มีจุดหมาย มีความต้องการตรงกัน และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ Thailand 4.0 บรรลุความเป็นจริงตามเป้าหมาย

กรอบความคิดของ Thailand 4.0 คาดหวังว่าเมื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นจนเป็นประเทศร่ำรวยแล้ว ประชาชนคนไทยจะมีความรู้ ประเทศจะมีขีดความความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เป็นประเทศมีนวัตกรรม มีผลิตภาพที่มีคุณค่าสูงขึ้น ประเทศมีรายได้มากขึ้น ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อประเทศมีความมั่งคั่งดีขึ้นแล้วประชาชนจะมีความเข้มแข็งทางการเมืองทำให้เรามีรัฐบาลที่ดี มีการปกครองที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centric Governance) 

นั่นคือความคาดหวังของThailand 4.0 บนพื้นฐานโครงสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่ในความเข้าใจของผม ความสำเร็จทางเศรษฐกิจไม่สามารถสร้างความสุขสงบในสังคมได้ถ้าขาดการพัฒนา มิติทางจริยธรรม Thailand 4.0 ไม่มีความชัดเจนในมิติเรื่องการสร้างคนดีมีจริยธรรม มีคุณธรรม เพราะแม้คนไทยมีความรู้ มีความสามารถ มีเทคโนโลยี มีรายได้มากขึ้น มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่ไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าสังคมจะมีสันติสุข จะไม่มีคนโกง ไม่มีการคอร์รัปชั่น ไม่มีการค้ายาบ้า ไม่มีการฆ่าข่มขืน ไม่มีคนเอาเปรียบคนอื่น ไม่มีคนทำร้ายกันตามท้องถนน ผมเชื่อว่าถ้าคนในสังคมยังขาดการเติมเต็มทางจริยธรรม ยังมีความพร่องทางคุณธรรม ยังไม่มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน ยังไม่รักเพื่อนบ้าน ยังไม่รักสังคม ยังไม่รักประเทศชาติ แม้ประเทศจะพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีการพ้ฒนาทางจริยธรรม สังคมจะยังไม่มีสันติสุข ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศในยุโรป ที่แม้จะเป็นประเทศร่ำรวยแล้ว ประชาชนมีความรู้ความสามารถสูงแล้ว แต่สังคมก็ยังไม่มีสันติสุข ประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันมีจำนวนคนไร้บ้าน (Homeless) ที่หน่วยงานรัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการแล้วมากกว่า 500,000 คนที่ไร้ญาติพี่น้องช่วยเหลือดูแล ต้องอาศัยอยู่ตามมุมมืดในซอกตึกและสวนสาธารณะ แต่ตัวเลขจริงนั้นมีมากกว่าล้านคนที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนตามถนน และมีคนไร้โบสถ์ (Churchless) อีกจำนวนหลายสิบล้านคน คือคนที่ไร้ศาสนา ไม่มีความเชื่อทางศาสนา ทำให้ชีวิตขาดการบ่มเพาะขัดเกลาทางคุณธรรมศีลธรรมของศาสนา ชีวิตจึงไร้ความสุขและทำให้ สังคมไร้ความสันติสุข สังคมไม่มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครูและนักเรียนถูกไล่ยิงฆ่าตายในโรงเรียน คนไปเดินซื้อของในศูนย์การค้าถูกไล่ยิงฆ่าตาย คนไปวิ่งการกุศลถูกระเบิดบาดเจ็บล้มตาย และมีเหตุการณ์ความไม่สงบสุขต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันในสังคม
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าทุกอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตเช่น อียิปต์ บาบิโลน เปอร์เซีย และ โรมัน ล้วนมีความเจริญเติบโตสูงสุดทางเศรษฐกิจ เป็นอาณาจักรมั่งคั่งร่ำรวย มีความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีสูงตามยุคสมัยนั้น แต่ทุกอาณาจักรล้วนต้องล่มสลายลงเพราะ ปัญหาผลพวงที่เกิดตามมาจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือความเสื่อมทางศีลธรรมและคุณค่า (Morals and values) ในสังคม เป็นปัจจัยหลักของความเสื่อมที่นำไปสู่ปัญหาอื่นๆ เช่นความแตกสลายของสถาบันครอบครัว การเกิดโรคระบาดจากความเสื่อมของสิ่งแวดล้อม เมื่อความต้องการทางเศรษฐกิจนำไปสู่การทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ ตัดต้นไม้ ขุดหินจากภูเขามาสร้างเมือง เกิดการทุจริตคอรัปชั่นทางการเมือง การไม่ทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อของข้าราชการ และมีการใช้จ่ายเกินตัวเพื่อรักษาสถานะความมั่งคั่งของอาณาจักร นำไปสู่ปัญหาทางการเงินและตามมาสู่ความวุ่นวายทางการ เมืองและสังคม จนในที่สุดอาณาจักรที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจต้องล่มสลายลง

ความหวังของผมคืออยากเห็นความสมดุลย์ของ Thailand 4.0 คือมีการพัฒนาในทุกมิติที่ห่อหุ้มชีวิตประชาชน คือ เศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข ความรู้ เทคโนโลยี สังคม ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างมีสติ เพื่อความยั่งยืนของของสังคมไทย

ผมอยากเห็นสังคมไทยที่มีความรัก มีความอบอุ่นรู้จักแบ่งปันกัน มีอากาศที่สะอาดสามารถหายใจได้อย่างเต็มปอด มีน้ำในแม่น้ำลำคลองที่ใสสะอาด มีป่าไม้เขียวขจี มีต้นไม้เต็มภูเขา มีสัตว์ป่าอาศัย อยู่อย่างเป็นธรรมชาติ มีสังคมที่ระเบียบวินัย เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประชาชนมีความเข้าใจ และทำหน้าที่พลเมืองดีของสังคม เพราะประชาชนมีความเข้มแข็งทางจริยธรรม มีศีลธรรม มีคุณธรรม ให้ศาสนามีส่วนในการบ่มเพาะขัดเกลาจิตใจของประชาชน เกิดภาวะวิสัยปกติใหม่ (New Normal) ที่มีความสมดุลย์ทางชีวิตทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ และจิตวิญญาณ 

Immanuel Kant กล่าวว่า "In law a man is guilty when he violates the rights of others. In ethics he is guilty if he only thinks of doing so." ในทางกฎหมายคนทำความผิดเมื่อได้ทำการ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ในทางจริยธรรมคนทำความผิดเมื่อเพียงแค่ถ้าเขาได้คิดทำการละเมิดผู้อื่น

Thomas A. Edison กล่าวว่า "Non-violence leads to the highest ethics, which is the goal of all evolution. Until we stop harming all other living beings, we are still savages." การไม่ทำการรุนแรงนำไปสู่การมีจริยธรรมสูงสุด ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ของการวิวัฒนาการ เรายังคงป่าเถื่อน จนกว่าเมื่อเรายุติการทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งมวล

Stephen Covey กล่าวว่า "Moral authority comes from following universal and timeless principles like honesty, integrity, treating people with respect." อำนาจของจริยธรรมมาจาก การทำตามหลักการสากลที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา คือ ความสัตย์ซื่อ ความเชื่อวางใจได้ การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ

ขอให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความรักให้แก่กันนะครับ

สุขสันต์วันแห่งความรัก Happy Valentine ครับ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

Thailand 4.0 ตอนที่ 2


Thailand 4.0 ตอนที่ 2

“Being lazy will make you poor, but hard work will make you rich.”             Proverbs 10:4

การจะเป็น Thailand 4.0 ได้นั้น ต้องใช้เวลาทำให้คนไทยทั้งชาติมีความเข้าใจก่อน เป็นสร้างการยอมรับ แล้วความร่วมมือจะตามมา เพราะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation process) ครั้งสำคัญของประเทศไทย ที่ประชาชนชาวไทยต้องรู้ เข้าใจ และ ช่วยกันขับเคลื่อนให้ประเทศเดินไปสู่เป้าหมายใหม่ เนื่องจากกระบวนการ เปลี่ยนแปลงนี้ประชาชนคนไทยเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลง และประชาชนคนไทย คือ ผู้ถูกเปลี่ยนแปลงด้วย คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของประชาชนด้วยตัวประชาชนเอง รัฐบาลไม่สามารถใช้อำนาจกฏหมายมาเปลี่ยนแปลงประชาชน หรือลงทุนทำการเปลี่ยนแปลงโดยระบบราชการ แต่รัฐบาลจะต้องนำการเปลี่ยนแปลงโดยการผลักดัน สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจเอกชน และ ประชาชน เป็นผู้กระทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของสามฝ่าย คือ รัฐบาล ภาคเอกชน และ ประชาชน (Public-Private-People) เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน ซึ่งรัฐบาลเรียกความร่วมมือกันนี้ว่า “รวมพลังประชารัฐ”

เวลา 50 ปีที่ผ่านมาจนถึงเวลาในขณะนี้ ประเทศไทยพัฒนาประเทศโดยใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นพื้นฐานสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เราใช้ความได้เปรียบที่ประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่สามารถผลิตคนออกมาสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีระบบโครงสร้างพื้นฐานประเทศ เช่น ระบบเครือข่ายถนน รถไฟที่เชื่อมโยงได้ทั่วทุกภาคในประเทศ เรามีกระแสไฟฟ้าให้ใช้ได้ทั่วถึงเกือบทุกหมู่บ้านในประเทศ เรามีระบบโทรคมนาคมที่เชื่อมต่อกันได้ทั่วประเทศ เรามีระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานสากล และ เราใช้ความได้เปรียบที่เรามีทำเลที่ตั้งประเทศเป็นสุวรรณภูมิ ที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV คือ ประเทศ กัมพูชา ลาว เมียร์มา และเวียตนาม ทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเจริญเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด เราสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก ( People for Growth)

แต่ความได้เปรียบของประเทศไทยเริ่มหมดไป เพราะทั้ง 4 ประเทศที่เราเรียกว่า CLMV นี้ กำลังพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเวียตนาม ความได้เปรียบของประเทศไทยด้านต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ประเทศ CLMV ทั้ง 4 ประเทศกำลังพัฒนาใหม่หมด และโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างของประเทศ CLMV ที่ลงทุนใหม่ในเวลานี้ อาจจะทันสมัยกว่าของประเทศไทยด้วยซ้ำไป โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งระบบการศึกษาของทั้ง 4 ประเทศที่เน้นความเป็นนานาชาติมากกว่าประเทศไทย

ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหม่ คือใช้การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยยังได้เปรียบกว่าประเทศ CLMV ในเวลานี้ เป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวรอบใหม่ โดยใช้ความเติบโตของเศรษฐกิจปัจจุบันสร้างศักยภาพของประชาชน (Growth for People) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น นั่นคือรัฐบาลต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ (Conducive environment) ต่อการให้ประชาชนได้เรียนรู้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ มีทักษะใหม่ มีศักยภาพใหม่ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพและศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น เพื่อสามารถสร้างงานใหม่และทำงานใหม่ที่มีคุณค่าสูงขึ้น ซึ่งจะสร้าง มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์และงานบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น เป็นการยกระดับทำให้เศรษฐกิจประเทศอยู่บนพื้นฐานมูลค่าสูง (High valued-based economy) หรือเป็นการทำน้อย เพื่อให้ได้มาก (Less for more) นั่นเอง


ถ้าประชาชนไทยรุ่นใหม่ Thailand 4.0 เป็นคนทำงานที่มีความรู้ เป็น Knowledge workers เป็นคนไทยที่มีทักษะระดับสูง High skilled workers ประเทศไทยจะสามารถเปลี่ยนทิศทาง (Shift) การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศใหม่ได้คือ

ด้านการเกษตร เปลี่ยนจากการเกษตรแบบปลูกแล้วขาย ถ้าขายไม่ได้ ก็ปิดถนน กดดันให้รัฐบาลซื้อ หรือ ให้เงินชดเชยที่เป็นวงจรในปัจจุบัน ไปเป็นการเกษตรที่มีมูลค่าสูงขึ้น คือแปรรูปพืชผลการเกษตรให้เป็นสินค้าที่มีราคาสูง เป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มมูลค่า (Bio-technology) ตัวอย่างที่เกิดผลแล้ว คือการใช้ผลลำใยไปทำเป็นครีมสารสกัดลำใย ลองกานอยด์ (Loganoid) ซึ่งขายได้มูลค่าสูงกว่าการขายผลลำใยสดเป็นร้อยเท่า

ด้านอุตสาหกรรม เปลี่ยนจากการรับจ้างทำของขาย (Original Equipment Manufacturer) ที่ผลิตสินค้าเน้นปริมาณจำนวนมากๆขายโดยได้กำไรต่อชิ้นต่อหน่วยเพียงไม่กี่บาท พอค่าเงินบาทแข็งสินค้าราคาแพงขึ้นก็ขายไม่ได้ เพราะผู้ซื้อหันไปซื้อจากประเทศที่สินค้าราคาถูกกว่า ไปเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทอลเข้ามาเพิ่มมูลค่าสินค้า เป็นสินค้าจำพวกอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart devices) ที่เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีสมองกลคอมพิวเตอร์ฝังไว้ในอุปกรณ์ (Embeded technology) สร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Robots) ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นอิเลกทรอนิกส์ (Mechatronics) เพื่อใช้เองและขายได้ราคาสูงขึ้น

ด้านเทคโนโลยี เน้นการตอบสนองโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอินเตอร์เนตในทุกสิ่ง (Internet of things) อินเตอร์เนตเข้ามามีส่วนในชีวิตตั้งแต่ในบ้าน ในที่ทำงาน และในพื้นที่สาธารณะในเมือง จึงต้องใช้ประโยชน์จากพลังเครือข่ายอินเตอร์เนตให้มากที่สุด คือการเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตและการทำธุรกิจ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เนตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจมากขึ้น

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประเทศไทยมีความได้เปรียบที่มีพื้นฐานการแพทย์และการสาธารณสุขที่ดีกว่าหลายๆประเทศจนคนต่างชาตินิยมเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยปีละเกินกว่าล้านคน ซึ่งสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาล ยิ่งถ้าเราเพิ่มเทคโนโลยีให้สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนได้โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-technology ) เข้ามารักษาโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ เราจะได้มูลค่าจากการให้บริการทางการแพทย์อย่างมหาศาล รวมทั้งการให้บริการเสริมอื่นๆในกลุ่มสุขภาพที่ดี (Wellness) เช่นการตรวจสุขภาพ การตรวจรักษาฟัน ซึ่งปัจจุบันเริ่มได้รับความนิยมจากคนต่างชาติมากขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างถูกกว่าที่ใช้บริการในประเทศของเขามาก รวมทั้งการพัฒนาสร้างเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้เองช่วยลดรายจ่ายในการซื้อจากต่างประเทศ และสามารถขายเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้ประเทศเพื่อนบ้าน

ด้านธุรกิจบริการ คนไทยเรามีจุดเด่นในด้านงานบริการ (Hospitality) อยู่แล้ว เมื่อเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์(Creativity) สร้างเรื่องราว เพิ่มเนื้อหา ปรับรูปลักษณ์ เน้นอัตลักษณ์ มีความเป็นไทย และ สะท้อนความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรมไทย (Cultural diversity) เข้าไปในธุรกิจบริการ เช่น การท่องเที่ยว สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยให้มีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าปัจจุบัน มีคุณภาพสูงขึ้น มีมูลค่ามากขึ้น เพราะเราสามารถทำให้สินค้าอาหาร สินค้าของท้องถิ่น มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากขึ้นได้ นำภูมิปัญญาเรื่องการนวดและสปา สมุนไพร เสื้อผ้า เครื่องประดับ งานศิลปะ ดนตรี กีฬา มาใช้ ซึ่งทุกอย่างล้วนสามารถสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นได้อย่างมากมาย

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะสร้างความสมดุลย์ทางรายได้ให้ประเทศ ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพารายได้การส่งออกมากจนเกินไป และสามารถลดการสั่งซื้อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศลง ทำให้เราพึ่งตนเองได้มากขึ้น ซึ่งเป็นความมั่นคงระยะยาว

ที่ว่ามาทั้งหมดนี้ ประชาชนคนไทยในยุค Thailand 4.0 ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่หมด คือต้องตั้งกระบวนทัศน์ใหม่เลย ระบบความคิดในการศึกษาแบบเดิมต้องเปลี่ยนใหม่ให้ตอบสนองต่อพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

  • จากการเรียนในห้องเรียนแบบท่องจำแล้วสอบว่าจำได้เก่งแค่ไหนตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เด็กทุกคนต้องเรียนเหมือนกันหมด ไม่ว่าเด็กจะอยากเป็นหมอ เป็นวิศวกร เป็นนักธุรกิจ เป็นนักแสดง เป็นนักดนตรี เปลี่ยนเป็นการเรียนแบบมีเป้าประสงค์เฉพาะคน (Purposeful personalized learning) ตามอาชีพที่เด็กอยากเป็น ตามความรักความชอบ (Passion) ความไฝ่ฝันของเด็ก คือเรียนอย่างมีเป้าหมายตามความอยากรู้ ความชอบ ความรักหลงไหล

  • จากการเรียนแบบครูว่านักเรียนฟัง (Passive learning) เด็กไม่มีบทบาทในการเรียนรู้ เปลี่ยนเป็นการเรียนแบบนักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ (Active learning) เด็กอยากเรียนรู้อะไร เด็กต้องแสวงหาความรู้นั้น โดยมีโรงเรียนและ ครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความรู้ (Knowledge facilitators) ให้นักเรียนเรียนรู้

  • จากการเรียนแบบเอาข้อมูลข้อเท็จจริง (Fact based learning) ในตำรามาบอกให้นักเรียนรู้และจดจำ เปลี่ยนเป็นการเรียนแบบให้นักเรียนรู้จักคิด (Idea based learning) เพื่อสร้างการคิดเป็น วางแผนเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักสร้างนวัตกรรม ให้แก่นักเรียน

  • จากการเรียนแบบแข่งขันเอาคะแนน (Competitive based learning) เป็นตัววัดความสำเร็จของแต่ละคน ต่างคนต่างเรียนเพื่อเอาชนะกัน (Individual based learning) ซึ่งสอนให้คนต้องเอาชนะคนอื่น เอาเปรียบคนอื่น จนถึงขั้นต้องโกงคนอื่น เปลี่ยนเป็นการเรียนแบบนักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันทำและเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนแบบแบ่งปัน (Sharing based learning) เพราะในโลกแห่งความเป็นจริง เวลาทำงานทำมาหากิน เราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นถึงจะสำเร็จ รู้จักแบ่งปันพึ่งพาอาศัยกัน ทำงานเป็นทีม

  • จากการเรียนบนพื้นฐานรู้แต่ทฤษฏี (Theory based learning) เรียนรู้ทฤษฏี จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เปลี่ยนเป็นการเรียนเพื่อเอาทฤษฏีไปปฏิบัติ (Theory in practice) ในชีวิตจริง เป็นการเรียนที่เน้นผลลัพท์ (Result based learning) นำทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ค้นคว้าทดลอง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ พัฒนาทฤษฏีมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ขายได้

การเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ใหม่นี้ เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องยากยิ่งของประเทศไทย เพราะต้องเปลี่ยนความคิดของนักบริหารการศึกษาระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ  ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานของข้าราชการในกรมกองและอาจารย์ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอีกเป็นแสนๆคน ต้องเปลี่ยนความคิดของเจ้าของและผู้บริหารโรงเรียน และมหาวิทยาลัยเอกชน รวมทั้งครูอาจารย์อีกเป็นแสนคนที่ทำงานในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชน และต้องเปลี่ยนทัศนะคติ ความคิดของผู้ปกครองนักเรียนทั้งประเทศอีกหลายล้านคน จึงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างยิ่ง เพราะระบบการศึกษาต้องใช้เวลาอย่างต่ำถึง 12 ปี ถึงจะสร้างคนที่มีความคิดและทัศนคติใหม่ได้ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีว่าการ และท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ

Nelson Mandela กล่าวว่า “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” การศึกษาคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดซึ่งคุณสามารถ ใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลกได้

Benjamin Franklin กล่าวว่า “An investment in knowledge pays the best interest.” การลงทุนในเรื่องความรู้จ่ายดอกเบี้ยตอบแทนสูงสุด

Malcolm X กล่าวว่า “Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.” การศึกษาคือหนังสือเดินทางไปสู่ อนาคต เพราะวันพรุ่งนี้เป็นของคนที่ได้เตรียมตัวเพื่อมันในวันนี้

เข้าร่วมกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยด้วยกันนะครับ

ซินเหนียนไคว้เล่อ กงซีฟาไฉ ต้าจี๋ต้าลี่ หลงหม่าจินเสิน
ขอให้มีความสุขวันปีใหม่ ขอให้ร่ำรวย ค้าขายได้กำไร สุขภาพแข็งแรง ครับ

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล: ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ และ ศ.ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์
และภาพจาก admissionpremium.com

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

Thailand 4.0 ตอนที่ 1“The Lord will not let a good man starve to death, nor will He let the wicked man’s riches continue forever.”           Proverbs 10:3

เริ่มต้นปีใหม่ ต้องคิดถึงสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและตลอดไป อยู่ที่เราจะมองไปข้างหลังหรือมองไปข้างหน้า ข้างหลังคือปีที่ผ่านไปเป็นสิ่งที่เราก้าวผ่านมาแล้ว ไม่ว่าเรา มีความสำเร็จ หรือมีความผิดหวังเกิดขึ้นในชีวิต ล้วนกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าให้เรานำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อ ทำให้เกิดความสำเร็จมากขึ้น หรือ ไม่ให้เกิดความผิดหวังแบบเดิมซ้ำอีก

ในปีที่ผ่านมา เราได้ยินคำว่า Thailand 4.0 จากท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างบ่อย แต่ไม่ค่อยมีสื่อตามออก มาอธิบายให้เกิดความเข้าใจในวงกว้างเพื่อให้คนระดับชาวบ้านทั่วไปได้เข้าใจกันอย่างทั่วถึง มีแต่การพูด กันในแวดวงนักวิชาการ ข้าราชการ ในเวทีประชุมสัมมนาของนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ชาวบ้านทั่วไป ยังไม่รู้โดยภาพรวมทั้งหมดว่า Thailand 4.0 คืออะไร แล้วจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีผลกระทบต่อชีวิต ของประชาชนชาวไทยอย่างไร ประชาชนชาวไทยในสังคม Thailand 4.0 ที่ว่านี้ จะต้องคิดและทำอะไรบ้าง
ถึงจะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

Thailand 4.0 เป็นชื่อเรียก ประเทศไทยที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจไปในอนาคตอีกไม่นาน ตัวเลข 4.0 หมายถึง  เศรษฐกิจของประเทศไทยที่แบ่งออกเป็นช่วงๆ ตามลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเรียก

Thailand 1.0 เป็นช่วงที่ประเทศไทยยังเป็นสังคมเกษตรกรรม มีรายได้หลักของประเทศมาจากการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปอ ฝ้าย ยังมีอุตสาหกรรมน้อย มีโรงงานขนาดเล็กๆ เช่น โรงสีข้าว โรงงานทอผ้า โรงเลื่อย โรงน้ำแข็ง โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงกลึง เป็นต้น

Thailand 2.0 เป็นช่วงที่ประเทศไทยเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเบา (Light industry) ตั้งในประเทศ ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ได้บ้าง แต่เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ รายได้ของประเทศไทยยังคงมาจากการเกษตร เป็นรายได้จากการขายทรัพยากรธรมชาติ และจากการขาย แรงงานที่ราคาถูก จึงเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเบาเข้ามาตั้งในประเทศ

Thailand 3.0 เป็นช่วงที่ประเทศไทยส่งเสริมการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้เกิดนิคม อุตสาหกรรมขึ้นทั่วประเทศ รัฐบาลให้บัตรส่งเสริมการลงทุนให้สิทธิพิเศษต่างๆแก่นักลงทุน เพื่อให้ต่างชาติ นำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นำผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทักษะ และนำเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาในประเทศ เป็นช่วงที่เกิดกระแสโลกาภิวัฒน์ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างรวดเร็ว ประเทศไทยนอกจากการ มีรายได้จากการเกษตรแล้ว ยังมีรายได้จากการส่งออกสินค้าที่ผลิตในประเทศ และมีรายได้จากภาคบริการ คือการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งในเวลานี้ถือว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงปลายๆของ Thailand 3.0 และ กำลังเคลื่อนเข้าสู่

Thailand 4.0 คือช่วงที่รัฐบาลวางแผนทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยมีรายได้จากการเพิ่มมูลค่า ทั้งภาค การผลิตอุตสาหกรรมและภาคการบริการมากขึ้น เรียกว่า Value Based Economy คือสร้างมูลค่าให้ สินค้าหรือบริการที่เราผลิตและขายมีมูลค่าสูงขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวลาที่ผ่านมา เราใช้ทรัพยากรมูลค่ามหาศาลเพื่อผลิตสินค้าและขายสินค้าในปริมาณมากๆเพื่อสร้างรายได้ซึ่งเป็นรายได้ ที่ทำกำไรได้เพียงเล็กน้อย เรียกว่าทำมากแต่ได้น้อย (More for less) เหมือนที่เราพูดว่าขายข้าวถึง 5 ต้น แต่ซื้อโทรศัพท์มือถือได้เพียงเครื่องเดียว ซึ่งเวลานี้ทรัพยากรของเราไม่ได้มีมากมายเหมือนในอดีตอีกแล้ว จึงต้องหาวิธีการสร้างรายได้แบบใหม่ คือใช้ทรัพยากรน้อยแต่ทำรายได้มาก หรือ ทำน้อยแต่ได้มาก (Less for more) ซึ่งดีแน่ๆใครๆก็อยากได้ แต่การจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ เป็นการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการสร้างรายได้ใหม่ เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ คือเปลี่ยนแปลงจากการสร้างรายได้จาก อุตสาหกรรมหนักด้านเดียว ไปเป็นการสร้างรายได้จากการขายเทคโนโลยี (Industries to Technology) หลายด้านที่มีมูลค่าสูงกว่า และ เปลี่ยนรายได้จากการผลิตและขายสินค้าทั่วๆไป (Commodities) เป็นการผลิตและขายสินค้าที่มีนวัตกรรม (Commodities to Innovation) ที่เพิ่มมูลค่าสูงขึ้น

การเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าสูง เป็นความจำเป็นที่ประเทศ ไทยต้องทำ เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ล้วนมีโครงสร้างเศรษฐกิจ เป็นเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าทั้งสิ้น ตัวอย่างประเทศในอาเซียนด้วยกันคือประเทศสิงคโปร์ เกาะเล็กนิดเดียว ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลย แต่มีโครงสร้างเศรษฐกิจบนพื้นฐานการทำธุรกิจบวกมูลค่า สามารถพัฒนา เป็นประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในระดับต้นๆของโลก โดยใช้เวลาการสร้างประเทศเพียงครึ่งศตวรรษเท่านั้น

ประเทศไทยเคยใช้ความได้เปรียบทางทำเลที่ตั้งและทรัพยากรราคาถูก ที่เรียกว่า Comparative Advantage เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และประสบความสำเร็จ สามารถทำมาค้าขาย ได้ดีในระดับหนึ่ง จนเคยได้รับการจับตามองว่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง ต่อเนื่องของอาเซียน มาบัดนี้ เมื่อประเทศไทยจะต้องก้าวไปสู่การผลิตเพื่อขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่า สูงขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอีกต่อไป เพราะความได้เปรียบจากการเปรียบเทียบแบบเดิมกำลังหมดไป เนื่องจาก ต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงมากขึ้น และการแข่งขันในเวทีใหม่จะเป็นการแข่งขันที่ต้องชิงความได้เปรียบ ในการแข่งขัน ที่เรียกว่า Competitive Advantage เนื่องจากประเทศที่กำลังพัฒนาทุกประเทศ ต่างพากัน หนีกับดักรายได้ประชาชาติปานกลาง ที่เรียกว่า Middle Income Trap คือไม่ถึงกับเป็นประเทศยากจน แต่คนในประเทศส่วนใหญ่มีรายได้ปานกลาง ส่วนคนรวยในประเทศมีจำนวนน้อยแต่กลับร่ำรวยมหาศาล เพราะการกระจายความมั่งคั่ง (Wealth distribution) ของสังคมไม่ดี ไม่มีความเป็นธรรม (Inequality) แบบปลาใหญ่ไล่งับปลาเล็ก และมีความไม่สมดุล (Imbalance) ของการใช้ทรัพยากร และกฎหมายอยู่มาก

การที่ประเทศไทยจะก้าวให้พ้นจากประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลางนี้ ประชาชนทั้งประเทศต้องมีความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะประชาชน เป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง โดยตรง เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ถ้าคนในประเทศไม่ร่วมมือทำอย่างจริงจัง จะทำไม่สำเร็จ และจะทำในประเทศตกอยู่ในตำแหน่งที่ลำบากมากขึ้น เมื่อประเทศอื่นๆในอาเซียนเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียตนาม ฟิลิปปินส์ และพม่า ก้าวแซงหน้าประเทศไทย

Thailand 4.0 คาดหวังว่า ประเทศไทยจะสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่อง

  • การเปลี่ยนแปลงด้านเกษตรกรรม คือเปลี่ยนการเกษตรแบบที่ทำตามๆกันมา(Traditional Farming) ไปเป็นการเกษตรกรรมแบบชาญฉลาด (Smart Farming) คือใช้ความรู้ ใช้เทคโนโลยี ใช้สารสนเทศ ใช้ศาสตร์การบริหารจัดการ การตลาด เข้ามาวางแผน ควบคุมคุณภาพ การลงทุนและค่าใช้จ่าย มีการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แปรรูปผลผลิตให้เป็นสินค้าที่มี คุณภาพสูงและมูลค่าสูงขึ้นด้วย

  • การเปลี่ยนแปลงการค้าขายของผู้ประกอบขนาดกลางและขนาดเล็กที่เคยทำตามกันมา (Traditional SMEs) ไปเป็นการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ชาญฉลาด (Smart Enterprises และ Startups) เช่นกัน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องใช้ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ มีการซื้อนวัตกรรม มีการลงทุน มีการบริหาร การจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ตอบสนองต่อการแข่งขันและยืด หยุ่นต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถแข่งขันได้อย่างรวดเร็วเพราะโลกการแข่งขันเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ดังนั้นการลงทุนจึงต้องหวังผลตอบแทนสูงและคุ้มทุนในเวลารวดเร็ว จะต้องมีนวัตกรรม ใหม่ ที่มั่นใจว่าเมื่อปล่อยของออกไปแล้วจะรับทรัพย์อย่างแน่นอน ถึงจะลงทุนตั้งธุรกิจ (Startups) ซึ่งจะไม่ยากในการหาเงินลงทุน เพราะมีนายทุนและสถาบันการเงินจ้องร่วมลงทุน เพื่อผลตอบแทน ที่สูงอยู่แล้ว  ผู้ประกอบการจะไม่ตั้งธุรกิจก่อนตามกระแส แล้วค่อยไปลุ้นอีกทีว่าธุรกิจจะไปรอดหรือไม่ แบบที่ทำกันอยู่ในปัจจุบัน

  • การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี คือเปลี่ยนจากผู้ซื้อเทคโนโลยีมาใช้ (Buy technologies) มาเป็น ผู้ทำเทคโนโลยีใช้และขาย (Make technologies) เพราะคนไทยเป็นนักซื้อเทคโนโลยีที่เร็วมาก แต่ใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยคุ้มค่า แต่ละปีประเทศเราเสียเงินจำนวนมหาศาลซื้อเทคโนโลยีเข้าประเทศ จึงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่มาสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้และขาย ซึ่งจริงๆแล้วเรามีเซียน และเทพที่เก่งทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีจำนวนไม่น้อย แต่พวกเขาต้องรับทำงานให้ต่างชาติ เพราะไม่ค่อยมีโครงการขนาดใหญ่ของไทยให้ทำ และผลตอบแทนไม่จูงใจ ขณะเดียวกันยังมี เซียนและเทพที่เก่งทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่น้อย ถ้าเราเปิดโอกาสให้เซียนและเทพทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเหล่านี้ มีโอกาสทำงานแสดงความสามารถของพวกเขา ผ่านโครงการใหญ่ๆของรัฐบาล และให้ได้รับผลตอบ แทนที่เหมาะสม เราน่าจะทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำ จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางเทคโนโลยีนี้

  • การเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจบริการจากที่ทำแบบเดิมๆ (Traditional Services) เป็นการทำธุรกิจ บริการแบบมูลค่าสูง (High Value Services) ซึ่งคนไทยโดยธรรมชาติมีน้ำใจบริการ (Service mind) อยู่แล้ว ธุรกิจบริการนั้นครอบคลุมกว้างไปหมด ถ้ารู้จักนำไปใส่เนื้อหา เรื่องราว ปรับรูปโฉมให้ดูดี มีค่าขึ้น จะมีราคาสูงขึ้น แม้แต่ประเทศญี่ปุ่นที่เคยร่ำรวยจากการเป็นประเทศอุตสาหกรรม เวลานี้ยัง ต้องปรับตัวหารายได้เพิ่ม หันมาทำมาหากินจากภาคธุรกิจบริการ อย่างที่รู้จักกันในชื่อนโยบาย The Cool Japan คือ ขายวัฒนธรรมของญี่ปุ่น โดยใส่เนื้อหา เรื่องราว สีสัน รูปลักษณ์ เข้าไปในดนตรี ภาพยนต์ โทรทัศน์ แฟชั่น การ์ตูน อาหาร ขนม การท่องเที่ยว เรียกนักท่องเที่ยวเข้าประเทศรับ เงินสดได้ทุกวัน จนภาคอุตสาหกรรมต้องอิจฉา ประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมของชาติที่คนต่างชาติ ชื่นชอบนิยมอยู่แล้ว ขนาดไม่ได้ทำอะไรมากเลย คนก็แห่มาเที่ยวกรุงเทพมากเป็นอันดับต้นๆของ โลกอยู่แล้ว เชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่หนุ่มสาวชาวจีน นิยมมาเที่ยวกันมาก ถ้าเราเอาวัฒนธรรมของแต่ ละท้องถิ่น ใส่เรื่องราว เนื้อหา เอกลักษณ์ ปรับปรุงเรื่องรูปลักษณ์ ของสินค้าให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรม วางตำแหน่งสินค้า และบริการให้สูงขึ้น เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจภาค บริการได้อย่างแน่นอน

  • การใช้ทรัพยากรมนุษย์แบบขายแรงงาน (Unskilled Labors) ที่มีทักษะเฉพาะด้านน้อย ทำงานได้ จำกัดหน้าที่ ถ้าอยากได้เงินมากก็ต้องทำงานล่วงเวลา ใช้แรงทุบอย่างเดียว แต่เวลานี้มีประเทศที่ขาย แรงงานราคาถูกกว่าประเทศไทยอยู่หลายประเทศ นักลงทุนพากันทะยอยย้ายโรงงานไปตั้งใน ประเทศที่มีค่าแรงถูกเหล่านั้นเพิ่มขึ้น เราจึงต้องปรับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็น แรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น (High Skilled Labors) และเพิ่มจำนวนคนทำงานที่มีความรู้ (Knowledge Workers) ที่สามารถสื่อสารอ่านความคิด รับผิดชอบทำงานได้หลายหน้าที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าค่าแรง ให้สูงขึ้น เป็นการดึงดูดอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้ และทักษะระดับสูง เข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานราคาถูกที่กำลังจะหมดไป

ทั้งหมดที่เขียนมานี้คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น และคนไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) ใหม่ เพราะจะอยู่แบบเดิม คิดแบบเดิม ทำแบบเดิม อีกต่อไปไม่ได้แล้ว เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าเรารู้ตัวเอง และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เปลี่ยนความคิด และเปลี่ยนการกระทำให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เราจะอยู่กับโลกได้ตลอดไป แต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงช้าไป โอกาสที่เราควรจะได้ใช้จะหายไป และเราจะอยู่อย่าง ลำบากในโลกที่เปลี่ยนแปลง

Stephen Covey กล่าวว่า
“If you want small changes in your life, work on your attitude. But if you want big and primary changes, work on your paradigm.” ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในชีวิตของคุณ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ แต่ถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่และสำคัญมาก ให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์
คงต้องจบเพียงแค่นี้ก่อน เพื่อเอาใจคนสมัยนี้ที่ไม่ชอบอ่านอะไรยาว เพราะสมาธิสั้นลงกว่าสมัยก่อน และมีเรื่องให้อ่านกันเยอะตั้งแต่เช้ายันดึกบนโทรศัพท์มือถือ ถ้าสนใจ Thailand 4.0 ขอเชิญอ่านต่อ ในตอนต่อไปครับ

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล: ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ และ ศ.ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์
และภาพจาก ฐานเศรษฐกิจ