วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

Leader changes the world


“It is the LORD who gives wisdom; from him come knowledge and understanding. He provides help and protection for those who are righteous and  honest.”                     Proverbs 2:6-7

ในที่สุด ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตัดสินคดีจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครมูลค่า 6,687,489,000 บาทที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนักการเมืองและข้าราชการในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่า ด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮั้วประมูล) พ.ศ. 2542 ซึ่งศาลได้พิพากษาจำคุกจำเลยท่านหนึ่ง 12 ปี และจำเลยอีกท่านหนึ่ง 10 ปี และยกฟ้องจำเลยอีก 3 ท่าน
นับเป็นคดีประวัติศาสตร์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ใช้เวลาในการดำเนินคดียาวนานเกือบ 10 ปี ผลการตัดสินของศาลควรเป็นเรื่องสอนใจสังคมไทยที่มีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมาก แต่เรื่องการเอาผิดผู้กระทำความผิดจนถูกศาลพิพากษาจำคุกยังมีไม่มาก เราจะช่วยกันป้องกันและลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างไร เพื่อความถูกต้องในสังคม และทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไป
ผู้นำ เป็นผู้ที่มีความสำคัญมากที่สุดในการทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะบทบาทของผู้นำคือการนำ (Leader leads) เพื่อชี้นำทิศทางที่ถูกต้องให้ผู้ติดตามทำตาม (Followers do) เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ดังนั้นหน้าที่สำคัญประการแรกของผู้นำคือการนำตนเอง (Lead yourself) ผู้นำต้องสามารถนำตัวเองให้ได้เสียก่อนจึงจะสามารถไปนำคนอื่นได้ ผู้ใดไม่สามารถนำตัวเองให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ผู้นั้นไม่สามารถเป็นผู้นำคนอื่นได้เพราะคนจะไม่ยอมรับการเป็นผู้นำของคนนั้น คนจะไม่เชื่อศรัทธาและไม่ร่วมมือในการปฏิบัติ เพราะคนจะปฏิบัติต่อเมื่อได้เห็นการกระทำของผู้นำก่อน (People do what people see)
มีผู้กล่าวว่า Manager changes things, leader changes the world ผู้จัดการเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ ผู้นำเปลี่ยนโลก ความหมายระหว่างบรรทัดคือ ผู้บริหารที่ทำงานแบบผู้จัดการคือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเปลี่ยนระบบการทำงาน หรือวิธีการทำงาน ตามยุทธศาสตร์ ตามเป้าประสงค์ หรือแผนงานขององค์กร ซึ่งสามารถวัดผลได้จากตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิบัติ ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการและการประเมินผล ที่มีให้ใช้อย่างมากมายในการบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบัน และสามารถวัดความมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงได้หลายมิติ ทั้งด้านการใช้ทรัพยากร และความพึงพอใจ การจัดการทำให้คนเปลี่ยนวิธีการทำงานตามระบบที่เปลี่ยนแปลง คนเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานตามวิธีการประเมินผล และวัดผล คนเปลี่ยนการกระทำตามระบบและวิธีการโดยคนที่ทำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความคิด หรือทัศนะคติก็ได้ ผลกระทบ (Impact) การเปลี่ยนแปลงจะจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ผู้จัดการเข้าไปบริหารจัดการ
แต่ผู้นำจะแตกต่างจากผู้จัดการในการทำการเปลี่ยนแปลง ตรงวิธีการเข้าทำการเปลี่ยนแปลง(Approach) ที่แตกต่างกัน ผู้นำจะไม่ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ทำให้คนทำการเปลี่ยนแปลงแบบที่ผู้จัดการทำ แต่ผู้นำจะใช้การสร้างแรงบันดาลใจทำให้คนเกิดความอยากและความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเอง ทำให้คนเปลี่ยนความคิดและทัศนะคติด้วยตนเอง แล้วตัดสินใจสร้างความเปลี่ยนแปลงเอง ผู้นำไม่ต้องใช้อำนาจสั่งให้คนเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าตัวคนจะไปอยู่ที่แห่งหนใดในโลก เขาจะนำการเปลี่ยนแปลงเสมอ ผลกระทบไม่จำกัดเฉพาะอยู่ในพื้นที่ แต่สามารถกระจายไปทั่วโลกตามคนอยู่และทำงาน ดังนั้นผู้นำจึงสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
John C. Maxwell กล่าวว่า “A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way” ผู้นำคือผู้ที่รู้ทิศทาง เดินตามทางนั้น และแสดงให้เห็นว่าเดินทางนั้นได้อย่างไร เป็นแนวคิดที่น่าสนใจว่า ผู้นำไม่ได้ใช้อำนาจ แบบผู้จัดการที่ใช้อำนาจตามตำแหน่งสั่งการให้คนทำ แต่ผู้นำใช้การผลักดัน (Influence) ชี้นำให้คนเป็นผู้ติดตามความคิด (Followers) ของผู้นำ แล้วนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งผู้นำสามารถสร้างการผลักดันให้ผู้ติดตามเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนต่อไปนี้
Accepting
          เป็นขั้นตอนแรกของผู้นำในการสร้าง Influence ผลักดันให้คนติดตามความคิดของผู้นำ ซึ่งหมายความว่าตัวผู้นำจะต้องมีความชัดเจนในความคิด มีความมั่นคงในหลักการ (Principle) ซึ่งผู้นำแสดงออกผ่านการพูดและการกระทำ คนอาจให้ความสนใจในบุคลิกลักษณะทางกายภาพของผู้นำในระยะแรกที่ได้สัมผัส แต่สิ่งที่เขาจะติดตามต่อไปคือ ความคิดและหลักการของผู้นำที่จะแสดงออกผ่านการพูดและการกระทำในชีวิตจริง ผู้นำที่ความคิดยังไม่ชัดเจน วิสัยทัศน์ก็จะไม่กระจ่างตามไปด้วย ผู้นำที่ไม่มีความมั่นคงในหลักการ จุดยืนในการตัดสินใจกระทำการใดจะโลเลเปลี่ยนแปลงไปมา ไม่สามารถเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติให้แก่ผู้ติดตามได้ และคนจะเลิกติดตามผู้นำ เมื่อใดที่ผู้นำไม่มีผู้ติดตามความเป็นผู้นำก็สิ้นสุดลง การสร้างการยอมรับจึงเป็นบันไดขั้นแรกในการนำของผู้นำ และเป็นบันไดขั้นแรกในการตามที่ทำให้ผู้ติดตามก้าวตามผู้นำ

Behaving
          เมื่อผู้ติดตามยอมรับในตัวผู้นำ หมายถึงผู้ติดตามยอมรับความคิด หลักการ การพูดและการปฏิบัติของผู้นำ สิ่งที่ผู้นำแสดงออกด้วยการกระทำ ผู้ติดตามจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองในการแสดงออก (Behaving) ตามแบบอย่างที่ผู้นำแสดงออก ถ้าผู้นำแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อ มีหลักการมั่นคงในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมลดหรือเปลี่ยนหลักการเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ยอมต่อรองกับผลประโยชน์แลกเปลี่ยน รังเกียจการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ติดตาม จะประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างที่ผู้นำแสดงออก เพราะผู้ติดตามได้ยอมรับเอาความคิดและหลักการของผู้นำมาเป็นความคิดและหลักการของตนแล้ว การแสดงออกต่อมาจึงเป็นการยอมรับความเป็นผู้นำของผู้นำ

Conforming
          การนำของผู้นำ คือการนำที่ผลักดันให้คนประพฤติและทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Conforming) ตามคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามของสังคม ผู้นำมีหน้าที่หลักในการนำความถูกต้อง นำความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นภายใต้การนำของตน ความถูกต้อง (Righteousness) จะเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้นำมีความยุติธรรม (Justice) ในจิตใจ และผู้นำต้องเป็นผู้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องก่อน ผู้ติดตามถึงปฏิบัติถูกต้องตาม หรืออาจกล่าวได้ว่า Leader conforms, followers confirm เมื่อผู้นำปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามคุณธรรม ผู้ติดตามจะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามคุณธรรมตามผู้นำด้วย เป็นการตอกย้ำให้มั่นใจ (Confirm) ว่าสิ่งที่ผู้นำปฏิบัติเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะยิ่งทำให้ผู้ติดตามมั่นใจมากขึ้นตามไปด้วยว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

Developing
          เมื่อผู้นำสามารถนำผู้ติดตามให้เดินผ่านมาถึงขั้นยอมรับปฏิบัติตามจนสร้างความมั่นใจในการแสดงออกโดยการเปลี่ยนแปลงตามแบบอย่างของผู้นำแล้ว ก้าวต่อไปในการนำของผู้นำคือการพัฒนาผู้ติดตาม ผู้นำส่วนใหญ่มักจะหยุดและพอใจเมื่อเห็นคนที่เป็นผู้ติดตามตนยอมรับและปฏิบัติตามความคิดและการกระทำของตนแล้ว โดยคิดว่าการนำของตนประสบความสำเร็จแล้ว หรือพอใจที่สามารถนำให้คนที่ติดตามบรรลุเป้าหมายที่ต้องการแล้ว ซึ่งการนำที่แท้จริงไม่ได้ยุติในขั้นนี้ การนำที่แท้จริงจะต้องนำให้คนที่เป็นผู้ติดตามมีพัฒนาการของตนเองทางความคิด หลักการ และการแสดงออก เพื่อเขาจะได้ก้าวพ้นจากการเป็นผู้ติดตามขึ้นสู่การเป็นผู้นำคนต่อไป ที่จะนำความคิด หลักการ และการปฏิบัติไปสร้างผู้ติดตามตนเองต่อไป การพัฒนาผู้นำจึงเป็นหัวใจของการนำอย่างแท้จริงเพราะสามารถขยายผลอย่างทวีคูณ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า ผู้นำเปลี่ยนโลก Leader changes the world ถ้าผู้นำไม่นำให้ผู้ติดตามมีการพัฒนาจนเป็นผู้นำรุ่นต่อไปได้ การนำของผู้นำจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ การนำของผู้นำเป็นเพียงการประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่เห็นผลเท่านั้น แต่ไม่เห็นการพัฒนา

Exercising
          การนำของผู้นำ ไม่มีการหยุดนิ่ง การนำของผู้นำต้องเคลื่อนที่ต่อไป ผู้นำต้องเพิ่มประสิทธิภาพการนำโดยการเคลื่อนไหวต่อไปเรื่อยๆ ถ้าผู้นำไม่เคลื่อนไหว ก็เหมือนการไม่ได้ออกกำลัง (Exercising) ความคิด หลักการ และการกระทำ การไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจะทำให้การนำอ่อนแอลง เหมือนคนที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กล้ามเนื้อจะไม่แข็งแรง อ่อนเปลี้ยลงจนทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่องไว ไม่กระฉับกระเฉง การนำของผู้นำก็เช่นเดียวกัน เพราะ Leader leads ถ้าผู้นำไม่ Exercise การนำของตน ภาวะความเป็นผู้นำของผู้นำจะอ่อนแอลง กระแสการนำของผู้นำจะไหลเอื่อยช้าลงไม่มีพลังในการขับเคลื่อน ผู้นำจึงต้องนำ และนำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพลังการนำของตน
          สังคมไทยยังขาดผู้นำที่ผู้คนในสังคมยอมรับและติดตามเพื่อเป็นแบบอย่างของชีวิต เรามีผู้นำทางการเมืองที่นั่งในรัฐสภาอันทรงเกียรติ แต่กลับสร้างแบบอย่างที่ไม่สมเกียรติ คนในสังคมจึงไม่ยอมรับ
สังคมไทยต้องการผู้นำ ที่คิด พูด และกระทำ ไม่ใช่เพื่อตัวเองและพวกพ้อง แต่คิดและทำเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง
สังคมไทยต้องการผู้นำที่มีความคิด มีหลักการ มีคุณธรรม มีจริยธรรม
และ สังคมไทยต้องการ ผู้นำที่ทำอย่างที่พูด และพูดคิดอย่างที่ทำ ไม่ใช่ผู้นำที่คิดอย่าง พูดอย่าง และทำอย่าง
          John Quincy Adams กล่าวว่า “If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.” ถ้า การกระทำของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นมีความฝันมากขึ้น อยากเรียนรู้มากขึ้น ทำมากขึ้นและ อยากเป็นอะไรมากขึ้น คุณคือผู้นำ
          ประธานาธิบดี Ronald Regan กล่าวว่า “When you can’t make them see the light, make them feel the heat” ถ้าคุณไม่สามารถทำให้เขาเห็นแสงสว่างได้ จงทำให้เขารู้สึกร้อน
          บทบาทของผู้นำคือการทำให้ผู้อื่นมองเห็นแสงสว่าง  แต่แม้ว่าผู้นำยังไม่สามารถทำให้ผู้อื่นมองเห็นแสงสว่างได้ ผู้นำยังคงต้องพยายามทำให้ผู้ที่ยังมองไม่เห็นแสงสว่าง รู้สึกได้รับความร้อนจากแสงสว่างที่ยังมองไม่เห็น ผู้นำต้องสร้างแรงบันดาลใจเสมอ

          Keep inspiring ครับ