วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้นำของประชาชน
“Love wisdom, and she will make you great. Embrace her, and she will bring you honor.”                                     Proverbs 4:8

 

Learning gives creativity.

 Creativity leads to thinking.

Thinking provides knowledge.

 Knowledge makes you great.”

การเรียนรู้ทำให้มีความคิดสร้างสรร

ความคิดสร้างสรรนำไปสู่การคิด

การคิดสร้างความรู้

ความรู้ทำให้คุณยิ่งใหญ่

เป็นบทกลอนหรือคำกล่าวของท่าน Dr. APJ Abdul Kalam อดีตประธานาธิบดี ของประเทศอินเดีย ที่ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการหัวใจล้มเหลวอย่างเฉียบพลันเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2015 ขณะทำการบรรยายพิเศษเรื่อง "Creating a Livable Planet Earth" ที่สถาบันการแห่งจัดการ Indian Institute of Management Shillong  ท่าน Dr. APJ Abdul Kalam เป็นประธานาธิบดีอินเดียที่ไม่มีพื้นฐานและประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนการได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี แต่มีพื้นฐานความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานทางด้าน วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอวกาศยาน (Aerospace engineering) และเป็นผู้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาทำการพัฒนาขีปนาวุธนำวิถีให้กองทัพอินเดียมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงในการป้องกันประเทศทำให้ท่าได้รับการขนานนามจากประชาชนอินเดียว่าเป็น มนุษย์ขีปนาวุธของอินเดีย  (India’s Missile Man) ความโดดเด่นในเรื่องความรู้ทางวิศวกรรมเทคโนโลยีอวกาศจนโด่งดังเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนชาวอินเดียทำให้ผู้นำทางการเมืองและพรรคการเมืองใหญ่ของอินเดียทาบทามชักจูงท่านเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของอินเดีย และท่านก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นเป็นประธานาธิบดีคนที่ 11 ของประเทศอินเดีย แต่ท่านอยู่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเพียงสมัยเดียวโดยปฏิเสธที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งที่ 2 ทั้งๆที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมชื่นชอบและให้การยกย่องท่านว่าเป็นประธานาธิบดีของประชาชน (People’s President) การจากไปของ Dr. APJ Abdul Kalam ด้วยวัย 83 ปี นับเป็นการสูญเสียผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศอินเดีย
 
 
People paying tribute to APJ Abdul Kalam outside his home as the former president's body is expected to reach there from Delhi. (Vivek Nair/HT)
 

 
ผู้นำมีอยู่มากมายในทุกสังคม ประเทศต่างๆในโลกนี้ มีประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำประเทศมากกว่าร้อยคน แต่จะมีผู้นำประเทศกี่คนที่ได้รับการยกย่องจากใจประชาชนว่าเป็นผู้นำของพวกเขา

การที่ Dr. APJ Abdul Kalam ได้รับการยกย่องว่าเป็นประธานาธิบดีของประชาชนอินเดียที่มีจำนวนนับพันล้านคน ประเทศที่มีความแตกต่างทางความเชื่อศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชนหลายชาติพันธุ์ จึงไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าไม่ใช่คนดีจริงที่ประชาชนรัก เคารพ และไหว้จากจิตใจ Dr. APJ Abdul Kalam ในทัศนะของผม เป็นผู้นำผู้รับใช้ของประชาชนอินเดีย
 
 
Ordinary people for whom the former president meant the world flocked to pay tribute to APJ Abdul Kalam outside his home. (Vivek Nair/HT)
 

 
ความรู้สึกของประชาชนอินเดียที่รับรู้และสัมผัสจากความเป็นจริงของความคิด คำพูด จากจิตใจ และจากการปฏิบัติจริงของ Dr. APJ Abdul Kalam ทำให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ตรงจากคุณลักษณะการเป็นผู้นำผู้รับใช้ในตัวท่าน เพราะการเป็นผู้นำผู้รับใช้ต้องมีคุณลักษณะที่ดีหลายประการเช่น

A sense for unknowable การหยั่งรู้ต่อสิ่งที่ยังไม่รู้

การมีความรู้สึกไวต่อสิ่งที่ไม่รู้ เป็นคุณลักษณะทางปัญญา (Intellectual ability) ที่สำคัญที่ทำให้ผู้นำผู้รับใช้ไม่หลงและทนงตนเองว่ารู้มากและรู้เหนือผู้อื่น เพราะเมื่อใดที่ผู้นำเข้าใจว่าตนเองรู้ดีกว่าผู้อื่นเขาจะไม่ยอมฟัง ไม่ยอมได้ยิน ไม่ยอมรับรู้ข้อมูลและคำแนะนำจากผู้อื่น กลายเป็นผู้นำประเภทกาแฟล้นถ้วยที่ทำความเปรอะเปื้อนให้ตนเองและผู้อื่นที่อยู่ใกล้

A sense for foresee the unforeseeable การหยั่งรู้ต่อการเห็นในสิ่งที่ยังไม่เห็น

การมีความรู้สึกไวต่อการเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในขณะที่คนอื่นยังมองไม่เห็น คือการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ การเห็นในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นทำให้เกิดนิมิตที่เป็นแรงบันดาลใจอยากทำสิ่งที่เห็นตามจินตภาพในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของการเป็นผู้นำ เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่สามารถรอให้มีภาพจริงเกิดขึ้นแล้วถึงมาทำ เพราะนั่นหมายถึงว่า เราได้กลายเป็นผู้ตามผู้นำคนอื่นไปแล้ว

A sense of self-restraint การหยั่งรู้ต่อการรู้จักควบคุมตนเอง

คุณสมบัติสำคัญของผู้นำผู้รับใช้คือการรู้จักควบคุมตนเอง ทั้งการรับฟัง การคิด การพูด และ การกระทำ ดังนั้นผู้นำผู้รับใช้จึงต้องมีความอดทนในการรับฟังผู้อื่น มีความอดกลั้นในการไม่ตอบโต้ผู้อื่นด้วยอารมณ์ มีสติในการควบคุมการคิดของตนไม่ให้คิดไปในทางชั่วร้าย ผิดจริยธรรมและผิดศีลธรรม ไม่ยอมให้ความคิดเห็นแก่ได้เห็นแก่ตนเองอยู่เหนือการควบคุม เพราะผู้นำมักตกเป็นเหยื่อของตัณหาความอยากได้ กลายเป็นผู้ล่าความโลภ (Predator of greed) เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่สิ่งแวดล้อมยั่วเย้าความคิดด้านมืดตลอดเวลา ผู้นำผู้รับใช้ต้องมีสติในการพูดสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ฟัง ไม่ใช้คำพูดเพื่อระบายอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง หรือให้ร้ายผู้อื่น และผู้นำผู้รับใช้ต้องมีความแน่วแน่ในการกระทำความถูกต้องดีงามอย่างสม่ำเสมอคงเส้นคงวาตลอดเวลาในการรับใช้ผู้อื่น

A sense of sacrifice ความหยั่งรู้ต่อการเสียสละ

ผู้นำที่ไม่เสียสละไม่ใช่ผู้นำผู้รับใช้ เขาเป็นได้เพียงผู้นำในตำแหน่งเท่านั้น ไม่ใช่ผู้นำของประชาชน การเป็นผู้นำผู้รับใช้จะมีความหมายและมีความสุขต่อเมื่อได้เสียสละตนเองเพื่อความสุขของผู้อื่น เพราะความสุขของผู้อื่นนำมาสู่ความสุขของตนเอง

A sense of compassion ความหยั่งรู้ต่อการรักผู้อื่น

ความหยั่งรู้รักผู้อื่นคือการรักผู้อื่นมากกว่าตนเอง ทำให้ผู้นำผู้รับใช้มีใจเมตตา รู้สึกถึงความทุกข์ ความเดือดร้อน ความลำบากยากเข็นของผู้อื่น ทำให้เขาไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยปล่อยให้พี่น้องที่อยู่ต่อหน้าเขาได้รับความทุกข์ร้อน ผู้นำผู้รับใช้ต้องดิ้นรนแสวงหาหนทางแก้ไขและเยียวยา บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชากรที่เขารับใช้ได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ อย่างเร็วที่สุดที่จะทำได้

A sense of honesty ความหยั่งรู้ต่อความสัตย์ซื่อ

ผู้นำผู้รับใช้ต้องมีความไวต่อความสัตย์ซื่อในคุณธรรม หรือพระเจ้าที่เขาเชื่อพึ่ง เพราะถ้าผู้นำผู้รับใช้ไม่มีความสัตย์ซื่อต่อคุณธรรมประจำใจแล้ว เขาจะไม่สัตย์ซื่อต่อตนเองและไม่สัตย์ซื่อต่อผู้อื่น ทำให้เขากลายเป็นผู้นำที่ล้มละลายในความสัตย์ซื่อ และ กลายเป็นผู้นำที่มีมลทินคอรัปชั่นอำนาจในตำแหน่ง คอรัปชั่นคุณธรรมของการเป็นผู้นำ ความเป็นผู้นำผู้รับใช้หมดสิ้นไปทันทีที่ขาดความสัตย์ซื่อ

A sense of endeavor ความหยั่งรู้ต่อความอุตสาหะ

ผู้นำผู้รับใช้รู้อยู่เต็มใจว่า การเป็นผู้นำผู้รับใช้เป็นงานยากลำบาก ต้องเผชิญกับความท้าทายตลอดเวลา ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มกำลังตลอดเวลาของการเป็นผู้นำผู้รับใช้ ดังนั้นจึงไม่แสดงออกถึงความท้อแท้ท้อถอยเมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ประดังเข้ามารอบด้าน เพราะการเป็นผู้นำผู้รับใช้คือการอาสาเข้ามาทำหน้าที่ตามนิมิตและแรงบันดาลใจของตนเองเพื่อรับใช้ผู้อื่น

Max de Pree กล่าวว่า The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant.” ความรับผิดชอบประการแรกของผู้นำคือการกำหนดรู้ความเป็นจริง ความรับผิดชอบสุดท้ายคือการกล่าวคำขอบคุณ ระหว่างกลางนั้นผู้นำคือผู้รับใช้

ขอปิดท้ายด้วยคำกลอนที่ Dr. APJ Abdul Kalam ชื่นชอบ

I climbed and climbed
Where is the peak, my Lord?
I ploughed and ploughed,
Where is the knowledge treasure, my Lord?
I sailed and sailed,
Where is the island of peace, my Lord?
Almighty, bless my nation
With vision and sweat resulting into happiness.”

ฉันปีนป่าย และปีนป่ายขึ้นไป

ที่แห่งใดคือจุดสูงสุด พระเจ้าข้า

ฉันขุดไถ และขุดไถลึกลงไป

ที่แห่งใดคือสมบัติมีค่าแห่งปัญญา พระเจ้าข้า

ฉันแล่นเรือ และแล่นเรือไปทั่วท้องทะเล

ที่แห่งใดคือเกาะแห่งสันติสุข พระเจ้าข้า

พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง โปรดอวยพระพรประเทศของข้า

ด้วยวิสัยทัศน์และการทำงานด้วยหยาดเหงื่อ

ขอให้เกิดผลแห่งความสุข

          Dr. APJ Abdul Kalam ผู้นำผู้รับใช้ของอินเดีย หลับเป็นสุขเถิด ชีวิตการรับใช้ประชาชนของท่านจะเป็นบทเรียนทรงคุณค่าของคนรุ่นต่อไป


แหล่งนำความคิด:

·        หนังสือ Servant Leadership โดย Robert K. Greenleaf

·        Hindustantimes.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น